STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIOSAŃCU

 

 

 

 

 

CIOSANIEC 2022

 

Spis treści

 Podstawy prawne………………………………………………………………………...

DZIAŁ I. 3

Rozdział 1 Informacje ogólne o Szkole. 3

Rozdział 2 Misja szkoły, model absolwenta. 3

DZIAŁ II. 3

Rozdział 1 Cele i zadania szkoły. 3

Rozdział 2 Sposoby realizacji zadań w szkole. 3

Rozdział 3 Organizacja i formy wychowania przedszkolnego. 3

 Rozdział 4 Organizacja , formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno– pedagogicznej 3

Rozdział 5 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym.. 3

Rozdział 6 Nauczanie indywidualne. 3

Rozdział 7 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 3

 Rozdział 8 Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym   3

Rozdział 9 Pomoc materialna uczniom.. 3

DZIAŁ III. 3

Rozdział 1 Organy szkoły i ich kompetencje. 3

DZIAŁ IV.. 3

Rozdział 1 Organizacja nauczania. 3

Rozdział 2 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 3

Rozdział 3 Organizacja wychowania i opieki 3

Rozdział 4 Organizacja szkoły. 3

DZIAŁ V.. 3

Rozdział 1 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 3

DZIAŁ VI. 3

Rozdział 1 Obowiązek szkolny. 3

Rozdział 2 Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 3

Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczniów.. 3

Rozdział 4 Strój szkolny. 3

Rozdział 5 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń. 3

Rozdział 6 Nagrody i kary. 3

Rozdział 7 Przeniesienie ucznia do innej szkoły. 3

DZIAŁ VII. 3

Rozdział 1 Wewnątrzszkolne zasady oceniania. 3

Rozdział 2 Promowanie i ukończenie szkoły. 3

DZIAŁ VIII. 3

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole. 3

DZIAŁ IX.. 3

Ceremoniał szkolny. 3

DZIAŁ X.. 3

Postanowienia końcowe. 3

DZIAŁ XI. 3

Przepisy przejściowe. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy prawne:

 

 1. Akt założycielski – Uchwała Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 października 2017r.
 2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
 3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379);
 8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
 9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., po. 498);
 10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239);
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 922);
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz. 1870);
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575);
 14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682.);
 15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).
 17. Ustawa z dnia 13 maja 2013 r. o przeciwdziałaniu zagrożeń przestępczością na tle seksualnym (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 16.06.2016 r.)

 

 

DZIAŁ I

 

Rozdział 1
Informacje ogólne o Szkole

 

§ 1

 

 1. Szkoła Podstawowa w Ciosańcu zwana dalej Szkołą jest placówką publiczną.

1)   prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)   przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)   realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego;

5)   realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 

2.    Siedzibą szkoły jest budynek w Ciosańcu nr 27, a dla oddziału przedszkolnego i zespołu wychowania przedszkolnego budynek nr 116, 67 – 410 Sława

3.    Organem prowadzącym jest Gmina Sława z siedzibą w Sławie ul. Henryka Pobożnego 10, 67 – 410 Sława.

4.    Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

5.    Ilekroć w statucie mowa jest o „szkole” należy przez to rozumieć 8-letnią Szkołę Podstawową w Ciosańcu.

6.    Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa w Ciosańcu. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „ Szkoła Podstawowa w Ciosańcu”.

7.    Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach:

1)   pieczęć urzędową: Szkoła Podstawowa w Ciosańcu

2)   stemple prostokątne: Szkoła Podstawowa w Ciosańcu, 67 – 410 Sława tel. 683567605, NIP 9251938346, REGON 970563798

 

8.    Szkoła jest jednostką budżetową.

9.    Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa.

10.    Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I – VIII w zakresie szkoły podstawowej:

1) w siedzibie szkoły, Ciosaniec 27 o stukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – VIII;

2) Filia w Łupicach przy ulicy Szkolnej 27 o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – III;

3) Filia w Łupicach przy ulicy Szkolnej 25 – oddział przedszkolny i zespół wychowania przedszkolnego.

11.    Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

12.                       Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.

13.                   W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.

14.    Cykl kształcenia trwa 8 lat.

15.                   Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę.

16.     Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

1)   z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;

2)   na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

17.    W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59) oraz przez Burmistrza Sławy .

 

18.    Szkoła przeprowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.

 

 

 

 

Rozdział 2
Misja szkoły, model absolwenta

 

§ 2

 

1. Misja szkoły

 

 Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.

 

 

2.    Wizja szkoły Szkoły Podstawowej w Ciosańcu

 

 Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego realizacja ma umożliwić uczniowi wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły.

 

3.    Model absolwenta

 

 Uczeń kończący Szkołę Podstawową w Ciosańcu dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, z pozytywnym, choć nie bezkrytycznym stosunkiem do otaczającej go rzeczywistości. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów jest wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

UCZEŃ JEST:

v  AKTYWNY – ŚWIADOMY

1.    Ma poczucie własnej wartości i potrafi zadbać o swoje potrzeby.

2.    Analizuje i wyraża swoje myśli i uczucia

3.    Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz środowisko naturalne.

4.    Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, regionu, narodu, kraju oraz wartości religijne.

5.    Jest aktywny w działaniach na rzecz lokalnego środowiska.

6.    W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka.

7.    Umiejętnie współpracuje w grupie i nawiązuje pozytywne kontakty.

8.    Poszerza swoją wiedzę i rozwija umiejętności.

v  SAMODZIELNY – ODPOWIEDZIALNY

1.      Jest przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

2.      Posiada umiejętność wartościowania i oceny własnych zachowań.

3.      Rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie.

4.      Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce.

5.      Jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę; angażuje się w działania na rzecz innych.

6.      Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury; jest dumny z bycia Polakiem i Europejczykiem.

7.      Potrafi należycie wartościować i wykorzystać dostępne informacje.

8.      Potrafi planować własną przyszłość.

9.      Dokonuje odpowiedzialnych wyborów w sytuacjach ryzykownych.

 

 

DZIAŁ II

Rozdział 1
Cele i zadania szkoły

 

§ 3

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2.    Głównymi celami szkoły jest:

1)   wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2)   wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3)   formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4)   rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5)   rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6)   ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7)   rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8)   wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9)   wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10)    wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11)     kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12)    zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13)    ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

3.    Do zadań szkoły należy:

1)   zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2)   zorganizowanie systemu opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3)   kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)   realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

5)   rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

6)   organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)   organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8)   dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

9)   wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

10)     organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11)                        wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12)                        umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13)                        zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14)                        sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

15)                        skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

16)                        wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;

17)                        podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państowymi;

18)                        zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

19)    upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

20)    przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

21)    kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

22)    rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

23)    zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

24)    zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;

25)    współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole

26)  kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

27)  kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

28)  upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

29)  zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

30)  stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

31)  prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

32)  ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

33)  egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

34)  dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

 

4.    Zadaniem szkoły podstawowej jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i kształcenie u uczniów poniższych umiejętności:

1)   sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

2)   sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

3)   poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

4)   kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

5)   rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

6)   praca w zespole i społeczna aktywność;

7)   aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

 

§ 4

 

            Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.

 

§ 5

 

            Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły.

 

§ 6

 

            Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo – lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

 

§ 7

 

1.    Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)   szkolny zestaw programów nauczania;

2)   Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, dostosowany do wieku uczniów i potrzeb.

 

2.    Szkolny zestaw programów nauczania oraz        Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela

 

 

 

Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań w szkole

 

§ 8

1.    Praca wychowawczo – dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.

2.    W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka.

 

§ 9

1.    Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole.

1)   Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:

a)      uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej,

b)     są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,

c)      wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.

 

2)   program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów;

3)   program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny;

4)   nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego lub program kształcenia w danym zawodzie opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian;

5)   program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

6)   program nauczania zawiera:

a)  szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

b)     treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

c)      sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,

d)  opis założonych osiągnięć ucznia,

e)  propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

7)   wniosek, o którym mowa w pkt. 5 dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego;

8)   dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w pkt. 6, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole;

9)   opinia, o której mowa w ust. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów;

10)    opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca;

11)     program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 6. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. SP/1. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny Zestaw Programów Nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.

 

2.    Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

 

3.    Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza dyrektor szkoły.

 

4.    Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego

lub

2)   bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.

 

 

§ 10

 

Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole

 

1.             Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole.

 

2.        Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.

 

3.        Zespoły, o których mowa w ust. 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:

1)   jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;

2)   jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 

4.    Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:

1)   zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;

2)   materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

 

5.                       Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 

6.                       Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 5.

 

7.                       Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących w oddziale.

 

8.                       Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie szkoły oraz na holu szkolnym.

 

 

§ 11

 

Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej

 

1.    Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

 

2.    Ilekroć mowa o:

1)   podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;

2)   materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

3)   materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

3.    Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

 

4.    Podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych.

 

5.    Biblioteka nieodpłatnie:

1)   wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;

2)   zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;

3)   przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

 

6.    Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych w Szkole Podstawowej w Ciosańcu.

 

7.    Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz klasową kartą biblioteczną, w której wpisane są wszystkie podręczniki danej klasy. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na zbiorczej karcie klasowej kwitują podpisem uczniowie.

 

8.    W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

 

9.    Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:

1)   czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;

2)   czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;

3)   uczniowie są zobowiązani są do obłożenia wypożyczonych podręczników;

4)   zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;

5)   uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;

6)   z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;

7)   podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

 

10.    Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

 

1)      uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2)    w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo – odbiorczy, do której uczeń został przyjęty na przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.

 

11.    Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.

 

12.    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego i stanowi dochód budżetu państwa.

 

13.    Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

 

§ 12

 

1. Proces wychowawczo – opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym.

2. Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.

3. Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

4. Program, o którym mowa w § 12 ust. 1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo – Profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, rozumianego jak w ust. 4, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i przedstawiają je na zebraniach rodziców.

7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

8. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

§ 13

 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

a)    realizację przyjętego w szkole Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,

b)   rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów,

c)    realizację określonej tematyki na godzinach z wychowawcą,

d)   działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami,

e)    promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia,

f)    prowadzenie profilaktyki stomatologicznej,

g)   prowadzenie profilaktyki uzależnień.

 

§ 14

 

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną i psychologiczną:

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:

a)    organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów,

b)   rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,

c)    organizację zajęć integracyjnych,

d)   pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga,

e)    udzielanie niezbędnej – doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji,

f)    współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

g)   respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,

h)   organizowanie w porozumieniu z organem prowadząnym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;

3)   nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:

a)      umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b)      objęcie opieką psychologiczno – pedagogiczną, określoną w Dziale II Rozdziale 3,

c)      dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,

d)      rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,

e)      wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,

f)       indywidualizację procesu nauczania.

4)   nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II, Rozdziale 4 statutu szkoły.

 

§ 15

 

1. W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

 

2. Do zadań koordynatora należy:

1)   integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole;

2)   współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów;

3)   popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;

4)   opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów;

5)   prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów;

6)   rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;

7)   podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.

§ 16

 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:

1)    realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 141.1 niniejszego statutu;

2)    pełnienie dyżurów nauczycieli – zasady organizacyjno – porządkowe i harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.30 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;

3)    opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;

4)    przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;

5)    obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

6)    odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

7)    oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

8)    prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

9)    kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;

10)    umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

11)    oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

12)    ogrodzenie terenu szkoły;

13)    zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

14)    zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

15)    wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności wytypowanych sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

16)    dostosowanie krzesełek i stolików do warunków antropometrycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;

17)    zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;

18)    przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

19)    zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

 

§ 17

 

            Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.

 

§ 18

 

            Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa Regulamin dyżurów nauczycieli.

 

§ 19

 

            Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek, na przerwach międzylekcyjnych i w czasie oczekiwania na autobus szkolny.

 

§ 20

 

            Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.

 

§ 21

 

Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:

1)   z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;

2)   pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:

a)      przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,

b)      pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania,

c)      wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,

d)      udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej,

e)      zgłaszania dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków.

3)   w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem Sali Gimnastycznej oraz Regulaminem Boiska;

4)   szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

 

§ 22

 

            Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.

 

 

 

Rozdział 3
Organizacja i formy wychowania przedszkolnego

 

§ 23

 

 Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny i zespół wychowania przedszkolnego.

 

1.    Zadaniem oddziału przedszkolnego i zespołu wychowania przedszkolnego jest pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji.

 

2.    Podstawową jednostką organizacyjną oddziału przedszkolnego jest grupa przedszkolna obejmująca dzieci w wieku 6 lat, a zespołu wychowania przedszkolnego grupa dzieci w wieku 3,4,5 lat.

 

3.    Liczba dzieci w grupie przedszkolnej nie może przekraczać 25.

 

4.    Godzina zajęć trwa 60 minut.

 

5.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo z dziećmi w wieku 6 lat wynosi około 30 minut.

 

6.    Organizację pracy określa rozkład dnia z odpowiednimi proporcjami zagospodarowania czasu w rozliczeniu tygodniowym ustalony przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.

 

7.    Sposób dokumentowania prowadzonych zajęć określają odrębne przepisy.

 

8.    Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji oddziału przedszkolnego i zespołu wychowania przedszkolnego.

 

9.    Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w zakresie wychowania przedszkolnego.

 

10.    Zajęcia w zespole wychowania przedszkolnego odbywają się przez cztery dni w tygodniu; czas pracy zespołu uzależniony jest od liczebności grupy, co określają odrębne przepisy.

 

11.    Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela dla jednej grupy przedszkolnej.

 

12.    Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i udzielają stosownej pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zasadach obowiązujących w szkole.

13.    Nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

14.    Określone są szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego i zespołu wychowania przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

15.    Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego i zespołu wychowania przedszkolnego ustalone są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły i Rady Rodziców.

 

16.    Zasady rekrutacji ujęte są w Regulaminie rekrutacji do oddziałów klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego

 

 

 

Rozdział 4
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej

§ 24

 Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

1.    W szkole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

2.    Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

3.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

1)   rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

2)   rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

3)   rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;

4)   stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym;

5)   rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

6)   wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

7)   opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

8)   prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

9)   podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

10)     wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

11)     wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

12)    udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

13)     wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

14)     podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

4.                                          Pomoc psychologiczno – pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

1)   niepełnosprawności ucznia;

2)   niedostosowania społecznego;

3)   zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)   z zaburzeń zachowania i emocji;

5)   szczególnych uzdolnień;

6)   specyficznych trudności w uczeniu się;

7)   z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)   choroby przewlekłej;

9)   sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)    niepowodzeń szkolnych;

11)    zaniedbań środowiskowych;

12)    trudności adaptacyjnych.

 

5.    O udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogą wnioskować:

1)   rodzice ucznia/prawni opiekunowie;

2)   uczeń;

3)   dyrektor szkoły;

4)   nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;

5)   pielęgniarka szkolna;

6)   poradnia psychologiczno – pedagogiczna;

7)   pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy lub ucznia;

8)   pracownik socjalny;

9)   asystent rodziny;

10)    kurator sądowy;

11)    organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

6.    Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.

7.     Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają:

1)   nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;

2)      specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności:

a)    pedagog,

b)   logopeda,

c)    terapeuta.

3)   pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

 

§ 25

 

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

 

1.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:

1)   dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

2)   rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

3)   indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

4)   dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

 

2.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:

 

1)   zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

adresaci

uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego 

zadania

pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

podstawa udzielania

na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica

prowadzący

nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut

liczba uczestników

maksimum 8 osób

okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

zgodnie z decyzją dyrektora

 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

adresaci

uczniowie szczególnie uzdolnieni

zadania

rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów

podstawa udzielania

na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o szczególnych uzdolnieniach

prowadzący

nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut

liczba uczestników

maksimum 8 osób

okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

zgodnie z decyzją dyrektora

 

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

adresaci

dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

zadania

do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych

wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia

ucznia daną formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej

podstawa udzielania

orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej

prowadzący

specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

liczba uczestników

maksimum 5 osób

okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu

 

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym

 

adresaci

uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne

zadania

eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego

podstawa udzielania

orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej

prowadzący

nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

liczba uczestników

maksimum 10 osób

okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

zgodnie z decyzją dyrektora

 

5) zajęcia logopedyczne

 

adresaci

uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej

zadania

eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek specjalistów po badaniach przesiewowych

podstawa udzielania

orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicnej, wniosek nauczyciela

prowadzący

nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

liczba uczestników

maksimum 4 osoby

okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

zgodnie z decyzją dyrektora

 

6) zajęcia gimnastyki korekcyjnej

 

adresaci

uczniowie z deficytami w zakresie prawidłowej sylwetki i postawy ciała

zadania

korygowanie zaburzeń funkcjonowania na wniosek lekarzy specjalistów lub rodzinnych po badaniach przesiewowych, przeciwdziałanie wadom postawy, gimnastyka ogólnousprawniająca

podstawa udzielania

opinia lekarza lub pielęgniarki szkolnej

prowadzący

nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut

liczba uczestników

maksimum 12 osób

okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

zgodnie z decyzją dyrektora

 

7) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

3. Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, to:

1)   porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga i logopedę szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;

2)   porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;

3)   warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;

4)   organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.

§ 26

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniowi zdolnemu

 

1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:

1)      udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;

2)      wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie;

3)      stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;

4)      uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;

5)      promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.

 

2.                       Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno – przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:

1)      na lekcji;

2)      poza lekcjami;

3)      poza szkołą.

 

3.                       Uczeń zdolny ma możliwość:

1)   rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)   uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;

3)   indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych i w domu;

4)   realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki.

 

4.    W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

1)   rozpoznaje uzdolnienia uczniów;

2)   umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;

3)   systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;

4)   współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;

5)   składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.

5.                       Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych.

6.                       W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

7.                       Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w § 55 statutu szkoły.

8.                       Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje, zawody, prezentacje twórczości stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są dodatkową opieką nauczyciela.

 

§ 27

 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom

 

1.    W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest uczniom:

 

1)   posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, na zasadach określonych w Dziale III rozdział 1 statutu szkoły;

2)   posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

3)   posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

4)   nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;

5)   posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

2.    Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.

3.    W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.

4.    Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym
z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany komunikat zapisuje w dzienniku elektronicznym.

5.    Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu
w dzienniczku ucznia, telefonicznie, w dzienniku elektronicznym lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.

6.    W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.

7.    Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.

 

9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

 11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w dzienniku elektronicznym lub listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic potwierdza otrzymanie informacji.

 

12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej swojemu dziecku (składa pisemną rezygnację).

 

13.    Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.

 

14.    Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.

15.    W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły, na wniosek rodziców, występuje do poradni psychologiczno – pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.

16.    Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

17.    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzi się w grupach między oddziałowych i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno –wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.

18.    Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 25 ust. 3.

19.    O zakończeniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.

20.    Nauczyciel zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także obserwacji przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

21.    Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno – kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

 

22.    Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

23.    O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

24.    W szkole zatrudniony jest pedagog i inni specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

25.    Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.

26.    Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna we Wschowie filia w Sławie na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

 

§ 28

 

 Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno –pedagogicznej należy:

1)   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pedagogiczna mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

2)   określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

3)   rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

4)   świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;

5)   udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;

6)   dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się nastąpić na podstawie tego orzeczenia;

7)   indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

a)           dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,

b)          dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia,

c)           przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia,

d)          umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych,

e)           różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych,

8)        współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

9)        prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

10)    udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

11)    komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

12)    stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny;

 

2.    Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów

W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

 

1)      przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;

2)      przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;

3)      zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym;

4)      określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

5)      w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;

6)      poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku;

7)       monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

8)      informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno –pedagogicznej i postępach ucznia;

9)      angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

10)  stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych;

11)  udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

 

3.                       Wychowawca realizuje zadania poprzez:

 

1)   bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;

2)   rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

3)   wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

4)   udział w pracach zespołu dla uczniów z orzeczeniami;

5)   tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

6)   ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;

7)   pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

8)   utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

9)   rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

10)    wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

11)    współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;

12)    udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

 

4.    Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;

2)   diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

3)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;

4)   udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

5)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;

6)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

7)      wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

8)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

9)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

10)  podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

11)  działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

12)  prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;

13)  wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych i udział w pracach zespołu wychowawczego;

14)  współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;

15)  pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo – profilaktycznego;

16)  nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno – pedagogicznych lub innych instytucji;

17)  przewodniczenie zespołowi powołanego do opracowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;

18)  prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Gabinet pedagoga znajduje się na pierwszym piętrze. Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny dyżuru pedagoga.

 

5. Zadania i obowiązki psychologa

 

Do zadań psychologa szkolnego należy:

 

1)         prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych;

2)         diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;

3)         diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły;

4)         udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)         dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

6)         obserwacja psychologiczno-pedagogiczna zakończona analizą i oceną potencjału dziecka oraz ocena gotowości do podjęcia nauki w szkole - diagnoza przedszkolna;

7)         indywidualna pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach (rozstanie rodziców, śmierć, choroba);

8)         prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych;

9)         minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz zapobieganie zaburzeniom zachowania poprzez konsultacje specjalistyczne

10) konsultacje z rodzicami i nauczycielami:

a)                  indywidualne spotkania z rodzicami, nauczycielami umożliwiające dokładną diagnozę i przygotowanie planu działań wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych;

b)                  konsultacje jednorazowe lub cykliczne dla rodziców/prawnych opiekunów, nauczycieli, specjalistów zatrudnionych w szkole;

c)                  warsztaty i mini wykłady z zakresu kompetencji wychowawczych, norm w rozwoju dzieci, potrzeb emocjonalnych, kryzysów, depresji, zachowań ryzykownych i czynników chroniących ;

d)                  doradztwo w sprawach dojrzałości szkolnej, problemów edukacyjnych, wspierania dziecka-ucznia w osiąganiu sukcesów edukacyjnych;

11) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

6. Zadania i obowiązki logopedy

 

Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1)   diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2)   prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)    rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b)   udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

5)   prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Zadania i obowiązki doradcy zawodowego

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)   systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)   gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)   prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4)   koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5)   współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

7)   opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole;

8)   prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;

9)   prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

            W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.

8. Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)    prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2)    rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3)    prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5)    wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)     rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b)   udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

6)    udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych;

7)    pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)    podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

9)    prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

9. Zadania i obowiazki pedagoga specjalnego

Do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy w szczególności:

 

1) współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

 b) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

 c) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

2) współpraca z zespołem nauczycieli i specjalistów w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami,

6) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

7) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,

8) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych,

9) prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

10) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych dla pedagoga specjalnego.

11) prowadzenie dokumentacji, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział 4

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

 

§ 29

 

          W szkole kształcenie specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym.

 

§ 30

 

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)   odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3)   realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych ucznia;

4)   zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznej i możliwości organizacyjnych szkoły;

5)   zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb z uwzględnieniem dostępności do specjalistów;

6)   integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

 2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§ 31

 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

 

 2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, o którym mowa w § 54 ust 8 statutu oraz zgody rodziców.

 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

 

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

 

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 

 6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

1)   braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

2)   psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.

 

§ 32

 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.

 

§ 33

 

1.Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.

 

2.    Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

 

§ 34

 

 1. W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:

1)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:

a) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna),

b) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne),

c) korekcyjno – kompensacyjne,

e) zajęcia specjalistyczne: terapia psychologiczna,

f)    inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

2)   zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie;

3)   zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

4)   w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 

§ 35

 

1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

 2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

 

3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

 

4. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

 

 5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 36

            Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 statutu szkoły.

 

§ 37

 

1. W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej zespołem wspierającym.

 

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.

 

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

 

4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

1)   na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej;

2)   na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;

3)   asystent lub pomoc nauczyciela.

 

5.    Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.

 

6.    Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno –pedagogiczną.

 

7.    Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

 

8.    Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) określa:

1)   zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem;

2)   rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku:

a)    ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b)   ucznia niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c)    ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym,

d)   zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

3)      formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;

4)      działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

5)      zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

6)      zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań;

7)      wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba.

 

9.    Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie lub poprzez dokonanie wpisu w dzienniku elektronicznym.

 

10.     Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

 

11.     W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu zespołu wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

 

12.      Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

13.     Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

 

Rozdział 5
Nauczanie indywidualne

 

§ 38

 

 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2.    Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3.    Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.

4.    Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym
w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w klasach I – III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.

5.    W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić
w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.

6.    Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.

7.    Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

8.    W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami (wychowanie fizyczne, język obcy).

9.    Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

10.    Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.

11.    Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.

12.    Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi:

1)   dla uczniów klasy I – III – od 6 do 8 prowadzonych w co najmniej 2 dniach;

2)   dla uczniów klasy IV – VIII – od 8 do 10, prowadzonych w co najmniej 3 dniach.

13.    Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:

1)   dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;

2)   udział w posiedzeniach zespołu wspierającego opracowującego IPET;

3)   prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły;

4)   podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;

5)   podejmowanie działań;

6)   systematyczne prowadzenie dziennika zajęć indywidualnych.

14.    Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/prawnych opiekunów odnotowywane są w dzienniku nauczania indywidualnego.

15.     Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.

16.    Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię psychologiczno – pedagogiczną, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.

17.    Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na zasadach określonych w WZO.

 

 

Rozdział 6
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

 

§ 39

 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

1)   wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;

2)   oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/semestru.

 

2.    Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

 

3.    Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.

 

4.    Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

 

5.    Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

 

6.    Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:

 

1)   uczeń – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);

2)   rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;

3)   wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

 

7.    Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

 

8.    Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

 

9.    W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

 

10.                   Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

11.                   Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

12.                   W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

 

13.                   Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

 

14.                   Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

 

15.                   Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

 

16.                   Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

 

17.                   Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

1)   uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;

2)   zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

18.                   Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.

 

19.                   Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

 

20.                   Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

 

21.                   Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

 

22.                   Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.

 

23.                   Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.

 

24.                   Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

 

 

Rozdział 7
Działania szkoły w zakresie wspierania ucznia
w młodszym wieku szkolnym

 

§ 40

 

1. Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka w klasach I – III.

1) w zakresie organizacji szkoły:

a)    szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

b)   w miesiącu czerwcu organizuje spotkania dla rodziców i przyszłych uczniów klas I, spotkanie integracyjne prowadzi wychowawca klasy,

c)    organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do samopoczucia uczniów, dyspozycji fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć i z ćwiczeniami fizycznymi,

d)   wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławki, szafki, pomoce dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki i zabawy,

e)    nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje zabawy i pozostaje z dziećmi,

f)    szkoła korzysta z programu Radosna Szkoła, zapewniając najmłodszym dzieciom właściwy rozwój psychofizyczny,

g)   świetlica dla dzieci najmłodszych jest zorganizowana wg potrzeb. Zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo. Rozbudzają szereg zainteresowań z dziedziny sztuk plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne. Umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowej. Świetlica jest czynna w zależności od potrzeb uczniów i rodziców.

 

 

2) w zakresie sprawowania opieki:

a)    w szkole zorganizowany jest stały dyżur przez nauczycieli klas I – III na każdej przerwie,

b)    każdy nauczyciel w szkole (nie tylko dyżurujący) oraz każdy pracownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji.

 

3) w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno – wychowawczego:

 

a)    wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów. Wybór podręcznika dokonywany jest po zapoznaniu się z zaświadczeniami o gotowości szkolnej i opiniami oraz orzeczeniami złożonymi przez rodziców,

b)   wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z zachowaniem, że materiały ćwiczeniowe są skorelowane z przyjętym programem nauczania, a wartość kwotowa mieści się w dotacji celowej,

c)    na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji przedszkolnej oraz zaświadczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

d)   realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się,

e)    każdy nauczyciel uczący w klasie I indywidualizując proces dydaktyczny różnicując poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również zadań domowych. Uczniowie w zakresie wykonywania zadań domowych mają możliwość wyboru liczby zadań i poziomu ich trudności,

f)    nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia poprzez obserwację, ogląd wytworów ucznia,

g)   edukacja wczesnoszkolna polega na kontynuacji nauczania poprzez uzupełnianie, poszerzanie działań przedszkola, w tym: pedagogikę zabawy, metodę kinezjologii edukacyjnej,

h)   w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami szkoły (samodzielność w pakowaniu tornistrów, notowanie prac domowych, samodzielność w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązków szkolnych),

i)      umiejętności bezpiecznego zachowania kształcone są w różnych sytuacjach (na wycieczkach, zajęciach praktycznych),

j)     wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową. Ocenę opisową sporządza się po każdym okresie szkolnym. Poza oceną opisową stosuje się cyfry, zrozumiałe dla dziecka, będące informacją dla rodziców o osiągnięciach dziecka,

k)   każdemu dziecku szkoła zapewnia udział w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie
z zainteresowaniami,

l)     każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno – pedagogicznej obejmowane jest taką pomocą. W szkole organizowana jest pomoc w bieżącej pracy z uczniem oraz w następujących formach: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem, specjalistyczne: w miarę możliwości organizacyjnych szkoły – gimnastyka korekcyjna.

 

 

4) w zakresie współpracy z rodzicami:

a)    w szkole respektowana jest trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych
i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny,

b)   formy kontaktu z rodzicami: spotkania z rodzicami, indywidualne konsultacje, dzienniczek ucznia, droga elektroniczna, kontakty telefoniczne,

c)    w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przekazywać do sekretariatu szkoły w godzinach 7.30 – 15.30,

d)   do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog szkolny. Godziny pracy specjalistów umieszczone są na drzwiach wejściowych do gabinetów na terenie szkoły szkoły,

e)    szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Wschowie filia w Sławie.

2. Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

1)   nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej opracowują w każdej klasie podział na obowiązkowe zajęcia: edukację polonistyczną, język obcy nowożytny, edukację matematyczną, edukację muzycznaą plastyczną, społeczną, przyrodniczą, matematyczną, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne;

2)   nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, zespołach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie kompetencji w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym;

3)   nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą stały zespół nauczycielski, którego zadania określone są w statucie szkoły;

4)   do najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej należy: poszanowanie godności dziecka, zapewnienia dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i za­ba­wy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpo­wie­­dzial­ności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycz­nej i ru­cho­wej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej.

 

 

 

Rozdział 8
Pomoc materialna uczniom

§ 41

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 

1) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie kontakt z ośrodkiem pomocy społecznej;

2) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji lub osób fizycznych.

 

2.                   Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej.

 

3.                       Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na:

 

1)   diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia;

2)   poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;

3)   organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.

 

4.    Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:

1)   rodzicami;

2)   nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

3)   ośrodkami pomocy społecznej;

4)   organem prowadzącym.

 

8.    Pomoc materialna w szkole jest organizowana w formie:

1)   zwolnień z opłat za ubezpieczenie;

2)   bezpłatnych obiadów wnioskowanie do ośrodka pomocy społecznej;

3)   stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

4)   innych, w zależności od możliwości.

 

9.                       Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

 

10.                         Pomoc materialna ma charakter motywacyjny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są stypendia za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

 

11. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe:

 

1)   stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium;

2)   stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej;

3)   dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną;

4)   średnią ocen, o której mowa w ust. 13 pkt. 1, ustala organ prowadzący;

5)   wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły;

6)   stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane dwa razy w roku;

7)   stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

 

§ 42

 

 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1)   realizację przyjętych zapisów w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym;

2)   rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3)   uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie;

4)   realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy z lekarzami i psychologami;

5)   działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;

6)   działania pedagoga;

7)   współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, m.in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami;

8)   prowadzenie profilaktyki uzależnień;

9)   promocję zdrowia, zasad prawidłowego żywienia.

§ 43

 

            Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego lub realizowane w ramach realizowanych programów lub projektów.

 

§ 44

 

1.         Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

2. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez Radę Rodziców, towarzystwie ubezpieczeniowym.

 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy zachowaniu ubezpieczenia.

§ 45

 

 1. Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od następstw od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.

§ 46

 

 

Gorący posiłek w szkole

 

1. Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole;

2. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne;

3. Ciepły posiłek spożywany jest w specjalnym pomieszczeniu szkolnym – stołówce, w czasie dwóch długich przerw;

4. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki spożywania posiłku;

5. Szkoła w ramach umowy korzysta z cateringu - usługi polegającej na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw przez firmę zewnętrzną;

6. Rodzice ponoszą odpłatność tylko za tzw. „wsad do kotła”, pozostałe koszty pokrywa organ prowadzący.

DZIAŁ III

Rozdział 1
Organy szkoły i ich kompetencje

 

§ 47

 

 1. Organami szkoły są:

1)   Dyrektor szkoły – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciosańcu;

2)   Rada Pedagogiczna;

3)   Rada Rodziców;

4)   Samorząd Uczniowski.

 

§ 48

 

       Każdy z wymienionych organów w § 47 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

§ 49

1. Dyrektor szkoły:

1)   kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;

2)   jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

3)   jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

4)   wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

 

§ 50

 

       Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

§ 51

1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa Prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe.

2. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:

1)   kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;

2)   przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

3)   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)   wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący

5)   powołuje szkolną komisję rekrutacyjną;

6)   opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w szkole;

7)   sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

8)   przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

9)   dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

10)    podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku następnego roku szkolnego;

11)    ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;

12)    dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;

13)    opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej;

14)    współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;

15)    stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo – opiekuńczej w szkole;

16)    udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania;

17)    organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozdziale 3, Działu II statutu szkoły;

18)    organizuje wspomaganie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

19)    w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne na zasadach określonych w Dziale II, w rozdziale 5 statutu szkoły;

20)    kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

21)    dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;

22)    powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo – zadaniowe i zespół ds. pomocy psychologiczno –pedagogicznej, o których mowa w § 25 statutu szkoły;

23)    zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;

24)    udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie
z zasadami określonymi w § 38 statutu szkoły;

25)    występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej w przypadkach określonych w § 54 statutu szkoły;

26)    występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami);

27)    inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

28)    opracowuje we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;

29)    stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
i religijnej uczniom;

30)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

31)    prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach;

32)    na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;

33)    wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;

34)    powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
i sprawdzających na zasadach określonych w § 136 statutu szkoły;

35)    ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;

36)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;

37)    współpracuje z poradnią pedagogiczno – psychologiczną, policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie.

3.        Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:

 

1)   opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go do 10 kwietnia po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu;

2)   przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczych;

3)   określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej;

4)   wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;

5)   informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;

6)   odwołuje zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;

7)   zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły;

8)   zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,
a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym, boisku i placu szkolnym;

9)   dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

10)  egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

11)  sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;

12)  opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

13)  dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

14)  dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;

15)  za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

16)  organizuje prace konserwacyjno – remontowe;

17)  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

18)  odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;

19)  organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

a.      Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1)      nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

2)      powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;

3)      dokonuje oceny pracy nauczycieli o opracowane szczegółowe kryteria oceniania;

4)      opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;

5)      dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

6)      przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;

7)      występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

8)      udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy;

9)      załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

10)  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

11)  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

12)  przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

13)  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

14)  określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

15)  odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;

16)  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania
i zatwierdzania;

17)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

 

b.     Sprawuje opiekę nad uczniami:

 

1)      tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

2)      powołuje komisję stypendialną;

3)      ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;

4)      egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;

5)      organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;

6)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

 

§ 52

 

 

1.      Dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia policji, sądu rodzinnego o popełnieniu czynu zabronionego przez nieletniego.

 

2.      W przypadku, gdy uczeń dopuścił się wykroczenia (czynu karalnego niebędącego ściganym z urzędu) na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły bez powiadamiania stosownych instytucji.

 

3.      Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły

§ 53

       Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 54

Rada Pedagogiczna

1.    Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Ciosańcu jest kolegialnym organem szkoły.

2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciosańcu.

4.    Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad Rady Pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3 dniowy nie musi być przestrzegany.

5.    Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek Rady Pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.

6.    W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.

7.    Zebrania Rady Pedagogicznej szkoły są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

8.    Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących:

1)      uchwala regulamin swojej działalności;

2)      podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły;

3)      podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zgody rodziców;

4)      może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;

5)   może jeden raz w ciągu edukacji promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;

6)   zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;

7)   podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

8)   podejmuje uchwały w sprawie wniosku do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

9)   ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

10)  uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;

11)  ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

9.    Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących:

1)   opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

2)   wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

3)   opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii w trakcie nauki w szkole podstawowej;

4)   opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;

5)   opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

6)   opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

7)   opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

8)   opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

9)   opiniuje projekt finansowy szkoły;

10)  opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

11)  opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

12)  wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

13)  opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

14)  opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;

15)  opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze.

10. Rada Pedagogiczna ponadto:

1)      przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;

2)      może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;

3)      uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

4)      głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;

5)      ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

6)      uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

7)      rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

8)      ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;

9)      może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;

10)  wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;

11)  wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

12)  zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

11. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.

12. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej.

15. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:

a)    określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół,

b)   stwierdzenie prawomocności obrad,

c)    odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

d)   listę obecności nauczycieli,

e)    uchwalony porządek obrad,

f)    przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,

g)   przebieg głosowania i jej wyniki,

h)   podpis przewodniczącego i protokolanta.

 

16.  Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

 

17.              Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.

 

18.  Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.

 

19.   Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania Rady Pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.

 

20.  Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 55

Rada Rodziców

1.    Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.

 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły.

 

4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.

 

5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

 

6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

 

1)   pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

2)   gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;

3)   zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

a)   znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

b)  znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,

c)   uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

d)  wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,

e)   określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 

7.    Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

8.    Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

1)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)    Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców;

b)   jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo –Profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

2)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

3)   opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez dyrektora szkoły;

4)   opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

5)   opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

6)   opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców.

7)   opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;

8)   opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

9)   opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych,
w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.

 

9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.

10. Rada Rodziców może:

1)   wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2)   występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3)   delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

4)   delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

11. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

 

12.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)      szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;

3)      zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

 

13. Tryb wyboru członków rady:

1)   wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

2)   datę wyboru do Rady Rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;

3)   wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:

a)   wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,

b)  w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły,

c)   do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,

d)  komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,

e)   wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,

f)   karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy,

g)  niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,

h)  członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów,

i)    organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor szkoły,

j)    skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.

 

13. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.

 

§ 56

 

Samorząd Uczniowski

 

1.    W Szkole Podstawowej w Ciosańcu działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.

 

2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

3.    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

4.    Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

5.    Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

1)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)    prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

7)    prawo opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.

 

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.

 

7. Podmiot, do którego samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.

 

8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek dyrektora szkoły — pracę nauczycieli szkoły, dla których dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.

 

9. Uczniowie mają prawo odwołać organy samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.

 

10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę:

1)   wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów — wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach samorządu — wnioskodawcy przedkładają dyrektorowi szkoły;

2)    dyrektor szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole;

3)    jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów samorządu;

4)    wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;

5)    regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów samorządu obowiązujące w szkole stosuje się odpowiednio.

§ 57

 

Zasady współpracy organów szkoły

 

1.    Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

 

2.    Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

 

3.    Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 

4.    Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

 

5.    Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

 

6.    Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

 

7.    Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

 

8.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 58 ust. 1 statutu szkoły.

 

9.    Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 59 niniejszego statutu.

 

§ 58

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

2.                 Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:

1)   znajomości statutu szkoły, a wszczególności do znajomości celów i zadań szkoły, Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły;

2)   zgłaszania do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego swoich propozycji; wnioski i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

3)   współudziału w pracy wychowawczej;

4)   znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje dyrektor szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej;

5)   znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców
i w przypadkach wymagających ich znajomości;

6)   uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka – jego zachowania, postępów w nauce
i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie, elektronicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);

7)   uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka – porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek poradnia psychologiczno- pedagogiczna;

8)   wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.

 

3.    Rodzice mają obowiązek:

1)   dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)   interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;

4)   zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce;

5)   interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

6)   przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,

7)   dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;

8)   dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;

9)   interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;

10)   współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;

11)   pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;

12)   uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

§ 59

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

1.    W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców:

1)   prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;

2)   przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)   dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)   o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 

2.    W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3.     Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4.     Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

DZIAŁ IV

Rozdział 1
Organizacja nauczania

 

§ 60

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:

 

1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;

2)   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

3)   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym:

a)    dydaktyczno – wyrównawcze,

b)   zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

4)   zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

5)   zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, organizowane w trybie określonym w tych przepisach;

6)   zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;

7)   dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a)    zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

 2. Zajęcia w szkole prowadzone są:

1)   w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;

2)   w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;

3)   w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, informatyki, religii, etyki, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia artystyczne, techniczne;

4)   w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z języka obcego, specjalistyczne, z wychowania fizycznego, plastyki, techniki;

5)   w toku nauczania indywidualnego;

6)   w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

7)   w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;

8)   w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z wychowania fizycznego (2 godz.);

9)   w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: wycieczki turystyczne, wymiany międzynarodowe.

 

3.    Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.

 

4.    Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych:

1)   uczniowie klas V – VIII w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub szkoły;

2)   zajęcia, o których mowa w pkt 3 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:

a)    zajęć sportowych,

b)   zajęć rekreacyjno – zdrowotnych,

c)    zajęć tanecznych,

d)   aktywnych form turystyki.

 

5.    Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć określonych w ust. 2 pkt. 4 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.

 

6.         Na zajęciach obowiązkowych z informatyki w klasach IV –VIII, dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

 

7.       Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych do 24 uczniów.

 

8.       Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 

9.       Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców.

 

10.   Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka, chemia, technika) dokonuje się podziału na grupy na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.

 

11.   W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

 

 § 61

 

 Organizacja nauczania na odległość

1. Zajęcia w oddziale przedszkolnym, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia:

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów;

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;

W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

2. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

3. Zasady organizacji zajęć zdalnych:

1) zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane przy wykorzystaniu materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej lub materiałów wskazanych przez nauczycieli;

2) zajęcia są realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość takich jak dziennik elektroniczny Librus, poczta elektroniczna, komunikatory, platformy meetingowe - Google Classroom;

3) zajęcia są realizowane w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym planem lekcji lub z zatwierdzoną jego modyfikacją;

4) nauczyciele mogą udostępniać uczniom materiały do realizacji zadań w czasie odroczonym;

5) materiały na zajęcia są przesyłane przez Librusa, na adresy mailowe uczniów albo przy użyciu platform meetingowych;

6) nauczyciel przesyłając materiały określa termin zapoznania się z nimi oraz termin wykonania zadania i przekazania go nauczycielowi;

7) plan zajęć zdalnych oparty na planie lekcji prowadzonych w formie tradycyjnej może być zmieniany w celu równomiernego obciążenia nauczaniem zdalnym uczniów w poszczególnych dniach tygodnia oraz zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

8) nauczyciel, na każdej z lekcji prowadzonej zdalnie dokonuje podziału czasu pracy na czas pracy z monitorem i bez jego użycia;

9) uczniowie i nauczyciele nie mogą utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,

10) potwierdzenie obecności przez ucznia następuje przez użycie mikrofonu w trakcie odczytywania listy albo przez potwierdzenia obecności za pomocą czatu;

11) w razie podjęcia wątpliwości, co do braku obecności ucznia na lekcji, nauczyciel podejmuje próbę kontaktu z uczniem, a następnie z rodzicem ucznia w celu wyjaśnienia sytuacji;

12) obowiązkiem ucznia jest uczestniczenie w zajęciach realizowanych zdalnie oraz niepodejmowanie innych czynności, które uniemożliwiają uczniowi odbiór informacji przekazywanych na zajęciach (przykładowo: granie na komputerze, czytanie materiałów innych niż te zlecone przez nauczyciela, odbieranie, pisanie wiadomości itp.);

13) obowiązkiem ucznia jest zgłaszanie w określonym czasie i formie trudności technicznych z połączeniem się zdalnym na zajęcia.

4. W trakcie nauczania zdalnego kontrola osiągnięć uczniów następuje:

 1) w formie ustnej w czasie rzeczywistym lub w formie nagrań;

 2) w formie pisemnej:

a) testy, sprawdziany online,

b) notatki

c) zadania domowe,

d) prezentacje, filmy,

e) zdjęcia prac plastycznych, technicznych, innych;

5. Ocena osiągnięć uczniów przebiega zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.

6. W okresie nauczania zdalnego ocenia się zachowania ucznia biorąc pod uwagę jego frekwencję na zajęciach, zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, terminowe odsyłanie zadań, systematyczną pracę, bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych, zdalną pomoc kolegom w nauce i koleżeńskie wsparcie.

7. Nauczyciele mają obowiązek realizowania treści podstawy programowej poprzez odpowiednie przygotowanie materiałów do nauczania zdanego, weryfikację dotychczas stosowanych metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznych w celu dostosowania ich do kształcenia na odległość.

8. Planując jednostkę lekcyjną nauczyciele uwzględniają przepisy BHP oraz ograniczenia psychofizyczne uczniów, związane ze specyficznymi trudnościami w nauce (opinie i orzeczenia PPP).

9. W czasie nauki zdalnej szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz poprzez systematyczne logowanie się do dziennika elektronicznego.

10. W razie potrzeby nauczyciele pozostają w gotowości na terenie szkoły do przeprowadzenia konsultacji dla uczniów lub ich rodziców po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

§ 62

 

Organizacja nauki religii/etyki i wychowania do życia w rodzinie

 

1. Uczniom szkoły na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być zmienione.

 

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziały, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych.

 

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.

 

5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć
w dwóch rodzajach zajęć.

 

6. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z ocen.

 

§ 63

 

 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej od klasy czwartej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

 

2.    Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

 

3.    Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

§ 64

 

 1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:

1)      w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte w statucie szkoły – Rozdział V – Wewnątrzszkolne zasady oceniania;

2)   w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”;

3)   uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.

 

§ 64

 

            Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 66

 

            Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły.

 

§ 67

 

            W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

§ 68

 

            Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

§ 69

 

            Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

 

§ 70

 

            W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki.

 

 

 

§ 71

 

            Przerwy lekcyjne trwają 10 minut, w tym dwie po 15 minut.

 

§ 72

 

            Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

 

 

Rozdział 2
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

 

§ 73

 

1.  Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2.  W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację:

1)   dziennik pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentujący realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, socjoterapeutycznych, innych pozalekcyjnych;

2)   dziennik świetlicy szkolnej;

3)   dziennik pedagoga;

 

 3. Dziennik pomocy psychologiczno – pedagogicznej zawiera:

1)   stronę tytułową;

2)   nazwę realizowanych zajęć;

3)   informacje o uczniach: nazwisko i imię, data urodzenia/wiek, klasa, dane kontaktowe do rodziców (prawnych opiekunów), podstawa objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, uwagi;

4)   wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia;

5)   wykaz tematów zajęć poszczególnych zajęć, data oraz podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach, uwagi o pracy dziecka i współpracy z rodziną;

6)   ocena efektywności prowadzonych zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej: imię i nazwisko dziecka, klasa, wiek, rok szkony, wnioski i zalecenia do dalszej pracy, podpis prowadzącego;

7)   obserwacje.

 

4. Dziennik świetlicy szkolnej zawiera:

1)   listę dzieci;

2)   stronę tytułową;

3)   cele i zadania świetlicy szkolnej;

4)   ramowy rozkład dnia;

5)   plan pracy świetlicy;

6)   regulamin świetlicy;

7)   wykaz uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym;

8)   rubryki do odnotowywania frekwencji na planowanych zajęciach;

9)   tygodniowy wykaz tematów realizowanych zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie oraz godziny pracy nauczyciela.

 

5. Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole realizujący zajęcia.

6. Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, dziennik pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dziennik pedagoga, dziennik świetlicy są własnością szkoły, prowadzone są w wersji elektronicznej.

 

Rozdział 3
Organizacja wychowania i opieki

 

§ 74

 

Szkolny system wychowania

 

1. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, duchowym, społecznym i zdrowotnym.

 

2. Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

1)   pracy nad sobą;

2)   bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;

3)   bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;

4) rozwoju samorządności;

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;

6) budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą;

7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły

 gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

 

3. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń:

1)   zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;

2)   szanuje oraz akceptuje siebie i innych;

3)   umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;

4)   zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;

5)   posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;

6)   jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;

7)   zna, rozumie i realizuje w życiu:

a)    zasady kultury bycia,

b)   zasady skutecznego komunikowania się,

c)    zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,

d)   akceptowany społecznie system wartości

8)   chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń;

9)   umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;

10)     jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

 

§ 75

 

Wolontariat w szkole

 

1.    W szkole może funkcjonować Szkolny Koło Wolontariatu.

 

2.    Szkolne Koło Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działaniaw środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 

3.    Członkiem Koła może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica/opiekuna ustawowego na działalność w kole. Do koła mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.

 

4.    Cele działania Szkolnego Koła Wolontariatu:

1)   zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;

2)   angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;

3)   promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

4)   organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;

5)    tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;

6)        pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;

7)   wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

8)   promowanie idei wolontariatu;

9)   prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do koła lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;

10)    angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

5.    Formy działalności

1)   działania na rzecz środowiska szkolnego;

2)   działania na rzecz środowiska lokalnego;

3)   udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą dyrektora szkoły.

 

6.    Na każdy rok szkolny koordynator koła wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

7.     

§ 76

 

System doradztwa zawodowego

 

1.      Założenia programowe

                        Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.

Planowanie własnej drogi edukacyjno – zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII – VIII należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery zawodowej.

Decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, żeby była trafną, wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji, między innymi szkoły i rodziców.

Planowane zadania i treści przekazywane na lekcjach wychowawczych oraz w edukacjach przedmiotowych w klasach I – VI mają za zadanie rozbudzać ciekawość poznawczą dzieci oraz motywację do nauki, kształtować umiejętności i postawy do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiać poznawanie interesujących dzieci zawodów, kształtować gotowość do wyborów edukacyjnych np. drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych, wyboru kółek zainteresowań, wyboru lektur i czasopism.

System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.

 

2. Cel główny i cele szczegółowe

Pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych:

1)   w klasach I – V szkoły podstawowej:

a)    wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,

b)   zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać,

c)    uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości,

d)   zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu,

e)    poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia,

f)    rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości.

2)   w klasach VI – VIII szkoły podstawowej:

a)    odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno – zawodowej na każdym etapie edukacji,

b)   motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu,

c)    rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,

d)   wdrażanie uczniów do samopoznania,

e)    wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,

f)    kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,

g)   rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,

h)   wyrabianie szacunku dla samego siebie,

i)     poznanie możliwych form zatrudnienia,

j)     poznanie lokalnego rynku pracy,

k)   poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,

l)     poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,

m) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych,

n)   poznawanie różnych zawodów,

o)   udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

3.    Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

1)   wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej;

2)   wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;

3)   rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;

4)   gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

5)   udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

6)   prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze szkoły;

7)   wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów;

8)   współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego;

9)   w zakresie współpracy z rodzicami:

a)    podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,

b)   doskonalenie umiejętności wychowawczych,

c)    przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,

d)   indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.

 

4.    Sposoby realizacji działań doradczych

Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:

1)   zajęć grupowych w klasach VII – VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym;

2)   pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach wychowawczych;

3)   spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów;

4)   wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących;

5)   konkursy;

6)   udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej;

7)   udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

8)   giełdy szkół ponadpodstawowych;

9)   obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych;

10)    praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie z zasobów Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator o zawodach”;

11)    zakładka informacyjna na stronie internetowej szkoły (np. broszury dla rodziców, broszury dla uczniów);

12)    wywiady i spotkania z absolwentami.

 

5.    Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:

1)   pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej;

2)   poznawanie siebie, zawodów;

3)   analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia;

4)   indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły;

5)   pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;

6)   konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;

7)   przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.

6.    Zadania szkolnego doradcy zawodowego

1)   systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)   gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia;

3)   wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

a)    rynku pracy,

b)   trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

c)    możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych

d)   obszarach świata pracy,

e)    instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych

f)    w życiu codziennym i zawodowym,

g)   alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży           

h)   z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,

i)     programów edukacyjnych Unii Europejskiej,

j)     porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.

4)   udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;

5)   prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

6)   kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

7)    koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły;

8)    wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.

9)   współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

a)    tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,

b)   realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi

 zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.

10)    systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;

11)    wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;

12)    współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.

13)    stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo – edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);

14)    stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych z doradztwem zawodowym).

7.    Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności

1)   Działania z zakresu doradztwa zawodowo – edukacyjnego realizowane są przez:

a)    wychowawców,

b)   nauczycieli przedmiotu,

c)    pedagoga szkolnego,

d)   bibliotekarza,

e)    nauczyciela doradztwa zawodowego,

f)    pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni psychologiczno – pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej),

g)   rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo – edukacyjnych.

 

2) Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców:

 a) Rady Pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze:

·      utworzenie i zapewnienie ciągłości działania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego,

·      realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno –zawodowej:

b)   w klasach I – V:

·      prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze stresem, roli motywacji oraz umiejętności współpracy,

·      zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów,

c)    w klasach VI –VIII:

·      zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej,

·      prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,

·      prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu,

·      podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów,

·      prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych,

·      prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej:

·      konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,

·      podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych,

·      indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, zdrowotne, emocjonalne, rodzinne.

·      współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 

§ 77

 

Współpraca z rodzicami

 

1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.

 

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest poprzez:

1)   pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez:

a)    organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,

b)   zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych
z wychowaniem dziecka.

2)   doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:

a)    organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,

b)   przekazywanie informacji przez korespondencję, dziennik elektroniczny, telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne.

 

3)   dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w nauce;

4)   pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:

a)    zachęcanie do działań w formie wolontariatu,

b)   inspirowanie rodziców do działania,

c)    wspieranie inicjatyw rodziców,

d)   wskazywanie obszarów działania,

e)    upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców.

5)   włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców;

6)   koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów dzieci przez:

a)    ustalanie form pomocy,

b)   pozyskiwanie środków finansowych,

c)    zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,

d)   angażowanie uczniów w życie lokalnej społeczności.

 

§ 78

 

 Świetlica szkolna

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno – psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

 

2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.

 

3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 

5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciosańcu.

 

6. Opieką objęci sa wszyscy uczniowie dojeżdżajacy do Szkoły Podstawowej w Ciosańcu i Filii w Łupicach.

 

7. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentacji rodziców w zależności od możliwości szkoły.

 

8. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.

 

9. Do zadań świetlicy należy:

1)   wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;

2)   umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;

3)   upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;

4)   przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;

5)   rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;

6)   wyrabianie u uczniów samodzielności;

7)   przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

 

10. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

1)   zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów;

2)   zajęć utrwalających wiedzę.

 

11. Świetlica realizuje swoje zadania planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.

 

12. Świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą.

 

13. Do świetlicy przyjmowani wszyscy uczniowie dojeżdżający.

 

14. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dziecka.

 

15. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, ma obowiązek korzystania z niej.

 

16. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

 

17. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.

 

18. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.

 

19. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.

 

20. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

Rozdział 4
Organizacja szkoły

 

§ 79

 

 Baza szkoły

 

1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada;

1)   sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;

2)   bibliotekę z czytelnią,

3)   pracownię komputerową z dostępem do Internetu;

4)   salę gimnastyczną;

5)   boisko sportowe przy szkole;

6)   gabinet pedagogoga;

7)   gabinet medycyny szkolnej;

8)   szatnię.

 

§ 80

 

Organizacja nauczania w szkole

 

1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.

 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

3. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

 

4.    Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły (w przypadku szkół lub placówek,
w których rada nie została powołana) Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze 6 dni, w okresie przejściowym 8 dni.

 

5.    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w ust. 4, mogą być ustalone:

1)   w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

2)   w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone
w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

3)   w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

 

6. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w ust. 4.

 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, a w przypadku szkoły, w której rada nie została powołana, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno –wychowawczych.

 

8. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.4, dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.

 

9. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców / prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu na stronie www szkoły.

 

10. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1)   temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

2)   wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

 

11. Zajęcia, o których mowa w ust. 10 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

 

12.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrekcję szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.

 

13.    Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 10 kwietnia każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych związków zawodowych.

 

14.     W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

1)   liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2)   liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3)   określenie w poszczególnych oddziałach:

4)   liczbę pracowników ogółem;

5)   liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzi zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6)   liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

7)   ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

8)   liczbę zajęć świetlicowych.

 

15.     Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

16.    Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

 

17.    Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

18.     Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu szkoły.

 

19.     Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu
w sprawie ramowych planów nauczania.

 

20.     Zajęcia edukacyjne w klasach I – III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

 

21. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący.

 

22. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

 

§ 81

 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna

 

1.    W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.

 

2.    Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.

 3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

 4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

 5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

 6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

 7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

2) opinii Rady Rodziców;

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

8. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 7 pkt. 1-3, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.

9. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia innowacji przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje wprowadzona.

§ 82

 

Praktyki studenckie

 

1. Szkoła Podstawowa w Ciosańcu może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

2.    Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor szkoły lub szkolny opiekun praktyk.

 

§ 83

 

 Biblioteka szkolna

 

1.    Biblioteka jest:

1)   interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli przedmiotowców oraz bibliotekarza (lekcje biblioteczne), a także indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;

2)   ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

3)   ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

 

2.     Zadaniem biblioteki jest:

1)    gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

2)    obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki;

3)     prowadzenie działalności informacyjnej;

4)    zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

5)    podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

6)    wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

7)    przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;

8)    rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

9)    kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

10)    organizacja wystaw okolicznościowych.

 

3. Do zadań nauczyciela pracującego w bibliotece należy:

1)  w zakresie pracy pedagogicznej:

a)    udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,

b)   prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,

c)    zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,

d)   udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,

e)    współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,

f)    udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i medioteki.

2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych:

a)   troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,

b)   gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcję,

c)   wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

d)   prowadzenie ewidencję zbiorów,

e)   klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,

f)    organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,

g)   prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,

h)   planowanie pracy: opracowuje roczny plan pracy biblioteki oraz założenia do zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,

i)    składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,

j)    ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy.

 

4. Nauczyciel zatrudniony w bibliotece zobowiązany jest prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.

 

5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa Regulamin biblioteki.

 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

1)   zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;

2)   zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;

3)   zatwierdza przydział czynności bibliotekarza;

4)   zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczyciela pracującego w bibliotece;

5)   nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

 

7. Szczegółowe zadania pracownika ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.

 

8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców
i innych ofiarodawców.

 

 

9. Regulamin biblioteki

1)   biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach zajęć lekcyjnych;

2)   ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły i rodzice;

3)   wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały;

4)   z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki;

5)   czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie kserokopii
z materiałów bibliotecznych;

6)   jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu;

7)   czytelnik może zwrócić się do nauczyciela o rezerwację potrzebnej mu pozycji;

8)   czytelnik może, pod nadzorem nauczyciela, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych;

9)   czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela;

10)    czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego;

11)    czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;

12)    czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy. 

 

§ 84

 

Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy

 

 1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.

 

 2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:

1)   planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;

2)   koordynowania działań w szkole;

3)   zwiększenia skuteczności działania;

4)   ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;

5)   doskonalenia umiejętności indywidualnych;

6)   zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;

7)   doskonalenia współpracy zespołowej;

8)   wymiany doświadczeń między nauczycielami;

9)   ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności
w wykonywaniu zadań;

10)    zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli;

3. W Szkole Podstawowej w Ciosańcu powołuje się zespoły stałe i doraźne.

 

4.    Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.

 

5.    Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.

 

6.    Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.

 

7.    Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły w terminie do 30 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły.

 

8.    Zebrania są protokołowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.

 

9.    Przewodniczący przedkłada na Radzie Pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego sprawozdanie z prac zespołu.

 

10.    W ostatnim tygodniu września odbywa się zebranie wszystkich przewodniczących zespołu. Na zebraniu dokonuje się koordynacji działań, uzgodnień, ustala się zakres współpracy i plan działań interdyscyplinarnych. Zebranie zwołuje i mu przewodniczy dyrektor szkoły.

 

11.    Nauczyciel zatrudniony w szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej do dwóch zespołów. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.

 

12.    Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.

 

13.    Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.

 

14.    Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.

 

§ 85

 

Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania

 

1. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:

1)    zespół kształcenia zintegrowanego;

2)        zespół nauczycieli bloku humanistycznego;

3)        zespół nauczycieli bloku matematyczno – przyrodniczego;

4)        zespół wychowawczy;

5)        zespół ds.badań edukacyjnych;

6)        zespół ds. dokumentacji;

7)        zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

2. Zadania zespołów

1)   zadania zespołów przedmiotowych:

a)    opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych przedmiotów,

b)   korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia,

c)    ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych po każdym roku szkolnym;

d)   wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych przedmiotach uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach edukacyjnych,

e)     opracowanie harmonogramu badań efektywności kształcenia i osiągnięć uczniów,

f)     analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy,

g)    dobór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia,

h)    opiniowanie planów nauczania w cyklu edukacyjnym,

i)      opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i metodycznych,

j)      wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie scenariuszy zajęć,

k)   wewnętrzne doskonalenie,

l)     dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego,

m) doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie,

n)   ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie
o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie,

o)   organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych,

p)   opiniowanie wniosków nauczycieli o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych i pracowni,

q)   rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych,

r)    inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli.

 

2)    zadania zespołu wychowawczego:

a)    opracowywanie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na cykl edukacyjny na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów, wniosków rodziców i propozycji uczniów, a także analizy sytuacji wychowawczej w szkole,

b)   gromadzenie materiałów metodycznych, merytorycznych, „banku scenariuszy” zajęć
z wychowawcą, celem udostępniania ich do przygotowania zajęć,

c)    analizowanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych,

d)   doskonalenie wewnętrzne zgodnie z potrzebami nauczycieli – wychowawców,

e)    wymiana doświadczeń, przykładów „dobrej praktyki”,

f)    analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasie. Opracowanie zaleceń do pracy, sposobów wspólnego oddziaływania dla zespołu nauczycieli uczących w klasie,

g)   planowanie i realizacja działań antydyskryminacyjnych, promujących prawa dziecka, zdrowe odżywianie, ochronę środowiska,

h)   koordynacja działań profilaktycznych,

i)     wspieranie działań samorządu uczniowskiego,

j)     opracowanie harmonogramu uroczystości, apeli, imprez kulturalnych, planu wycieczek;

k)   koordynacja pracy zespołów dydaktyczno – wyrównawczych, kółek zainteresowań celem umożliwienia wzięcia udziału wszystkim chętnym uczniom,

l)     ocena sytuacji wychowawczej w szkole po każdym okresie nauki,

m) przygotowanie we współpracy ze szkolnym pedagogiem raportu z dokonanej oceny na potrzeby Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

n)   udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza
w relacjach wychowawca – rodzic,

o)   korelowanie planowanych badań edukacyjnych w poszczególnych klasach,

p)   opiniowanie wniosków nauczycieli o wszczynanie procedury „ Niebieskiej Karty”,

q)   opiniowanie wniosków nauczycieli, specjalistów o skierowanie ucznia na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej,

r)    inne, zgodnie z potrzebami szkoły lub na wniosek członków zespołu.

 

DZIAŁ V

 

Rozdział 1
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 86

 

Zadania nauczycieli

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1)   dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;

2)   prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;

3)   kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

4)   dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

5)   tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

6)   rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,
a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

7)   prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;

8)   wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną ucznia,
w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

9)   dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a)    posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,

b)   posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,

c)    posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii,

d)   nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

e)    posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym.

10)    bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;

11)    uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

12)    zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;

13)    udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

14)    informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;

15)    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, zawodach;

16)    udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

17)    współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

18)    indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

19)    doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;

20)    aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;

21)    przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów Kodeksu Pracy;

22)    prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów;

23)    kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;

24)    przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;

25)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

26)    uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole.

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)   zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

2)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.

§ 87

Zadania wychowawców klas

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)   inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;