Szkoła Podstawowa w Ciosańcu

 

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 

 

 

 

 

 

CIOSANIEC  2022

 

 

 

 

 

Wychowanie jest uczeniem się szczególnego rodzaju - uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, a także odkrywaniem własnych możliwości, talentów, mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły.

Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami.

Jest więc i budowaniem człowieczeństwa.

H.Rylke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny  opracowany został na podstawie:

·         Ustawy oraz rozporządzenia MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej);, Statutu Szkoły Podstawowej w Ciosańcu.

 

Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

1. Założenia ogólne

            Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo - profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1)      fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2)      psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności,

3)      społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

4)      aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

      Nasza szkoła prowadzi działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród dzieci przedszkolnych, uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, klasowych zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat w małych grupach, szkoleń, spektakli teatralnych, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy. W sytuacji zmiany formy funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia epidemicznego (nauczanie hybrydowe lub zdalne) działalność wychowawczo-profilaktyczna będzie realizowana on-line.

 

2. Zadania

v kształtowanie systemu wartości ważnych w życiu, wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie (budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia),

v wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi rodzinnych, ze szkołą oraz społecznością lokalną,

v rozwijanie i wspieranie wolontariatu,

v kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli,                                                       a także nauczycieli, wychowawców z rodzicami lub opiekunami,

v wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,

 

v podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa,

 

v roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

 

 

 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

 

1)      szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2)      program wychowawczo - profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów oraz treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących  w naszej społeczności szkolnej, które są kierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

Cele ogólne podejmowanej przez naszą szkołę działalności wychowawczo - profilaktycznej:

 

v  wspieranie dziecka – ucznia w rozwoju ukierunkowane na osiągnięcie przez niego dojrzałości

·              fizycznej (zdrowy, sprawny),

·              psychicznej (świadomy, odpowiedzialny),

·              społecznej (zaradny w pełnionych rolach),

·              aksjologicznej (wybiera postawy związane z dobrem i prawdą; kieruje się wartościami, nadaje sens własnemu życiu).

v  ochrona przed zagrożeniami rozwoju – profilaktyka w zakresie niepowodzeń w nauce oraz przemocy i uzależnień psychicznych, fizycznych i elektronicznych.

 

Cele szczegółowe:

 

v  wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

v  wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

v  formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

v  kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności z życiu społecznym i odpowiedzialność za  zbiorowość,

v  dostrzeganie zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego oraz kształcenie umiejętności reagowania  na nie,

v  pozyskiwanie społeczności szkolnej, rodziców i środowiska do aktywnego uczestnictwa w działaniach profilaktycznych,

v  wdrażanie uczniów do odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia i własny, harmonijny rozwój.

 

 

 

Misja szkoły

 

Szkoła Podstawowa w Ciosańcu jest szkołą, w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i doceniony, zawsze może oczekiwać pomocy i akceptacji ze strony nauczycieli i swoich rówieśników. Jest szkołą promującą zdrowy styl życia                i przeciwdziała zagrożeniom.

Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie, pamięta o przeszłości, zgłębia tajemnice świata przyrody, ukazuje piękno ojczyzny i świata.

Kształtuje ona ucznia otwartego, szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje                          w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, po to,                    by  mógł rozwiązywać różnorodne problemy, prowadzić pracę samokształceniową, a przede wszystkim wierzyć we własne siły i możliwości. Uczeń chce  i potrafi się uczyć.

W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Sylwetka ucznia

Uczeń kończący Szkołę Podstawową w Ciosańcu dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, z pozytywnym, choć nie bezkrytycznym stosunkiem do otaczającej go rzeczywistości. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów jest wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

UCZEŃ JEST:

 

v  AKTYWNY -  ŚWIADOMY

 

1.      Ma poczucie własnej wartości i potrafi zadbać o swoje potrzeby.

2.      Analizuje i wyraża swoje myśli i uczucia

3.      Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz środowisko naturalne.

4.      Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, regionu, narodu, kraju oraz wartości religijne.

5.      Jest aktywny w działaniach na rzecz lokalnego środowiska. 

6.      W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka.

7.      Umiejętnie współpracuje w grupie i nawiązuje pozytywne kontakty.

8.      Poszerza swoją wiedzę i rozwija umiejętności.

v  SAMODZIELNY – ODPOWIEDZIALNY

 

1.      Jest przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

2.      Posiada umiejętność wartościowania i oceny własnych zachowań.

3.      Rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie. 

4.      Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce.

5.      Jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę; angażuje się w działania na rzecz innych.

6.      Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury; jest dumny z bycia Polakiem                   i Europejczykiem.

7.      Potrafi należycie wartościować i wykorzystać dostępne informacje.

8.      Potrafi planować własną przyszłość.

9.      Dokonuje odpowiedzialnych wyborów w sytuacjach ryzykownych.

Treści  wychowawczo - profilaktyczne                  

 

Treści są podporządkowane funkcji wspierającej rozwój ucznia poprzez realizację wybranych zadań w szkole podstawowej.

 

 1. Rozwój człowieka (dziecka) w aspekcie fizycznym, emocjonalnym, społecznym i duchowym; odpowiedzialność za rozwój                               i samowychowanie.
 2. Portret psychologiczny – jaki jestem?
 3. Człowiek jako osoba; natura i godność człowieka.
 4. Relacje w rodzinie, wzajemne uczucia.
 5. Relacje z rówieśnikami; komunikacja interpersonalna, współdziałanie, rozwiązywanie konfliktów.
 6. Społeczność szkolna; prawa dziecka – ucznia, normy i zasady społeczne; samorządność.
 7. Zasady etyczne w życiu społecznym.
 8. Wpływ środowiska na człowieka i człowieka na środowisko.
 9. Działania proekologiczne.
 10. Zagrożenia cywilizacyjne.
 11. Style życia człowieka a zdrowie.
 12. Higiena na co dzień.
 13. Prawidłowa organizacja czasu wolnego; wypoczynek czynny.
 14.  Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.
 15. Przyczyny i skutki używania środków psychoaktywnych.
 16. Troska o własne bezpieczeństwo; odpowiedzialność za życie i zdrowie.
 17. Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach.
 18. Dojrzewanie; kryteria  dojrzałości.
 19. Problemy i trudności okresu dojrzewania.
 20. Przygotowanie do życia rodzinnego i  odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 21. Kształtowanie postawy asertywności w życiu codziennym.
 22. Formy społecznej aktywności; praca dla dobra wspólnego i na rzecz innych.
 23. Osoby chore, starsze, niepełnosprawne i ich potrzeby.
 24. Stres, frustracja, negatywne emocje.
 25. Agresja i przemoc.
 26. Pozytywna i negatywna rola mass mediów.
 27. Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 28. Tożsamość narodowa, szacunek dla symboli narodowych i własnego państwa.
 29. Obowiązki wobec ojczyzny; patriotyzm.
 30. Polskie dziedzictwo kulturowe, wybitni Polacy i ich osiągnięcia.
 31. Polska w Europie i w świecie.
 32. Współpraca w Europie; organizacje, instytucje, stowarzyszenia.
 33. Tradycje, zabytki, kultura.
 34. Doradztwo edukacyjno - zawodowe.
 35. Orientacja zawodowa; lokalny rynek pracy; rola pracy w życiu człowieka.
 36. Rozstrzyganie wątpliwości i problemów zgodnie z przyjętą hierarchią wartości i dobrem wspólnym.

Stałe uroczystości  szkolne o charakterze wychowawczym i kulturalnym

Realizacja uwarunkowana będzie formą pracy szkoły.

      Ceremoniał szkolny:

 

v  Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

v  Dzień Edukacji Narodowej - ślubowanie klas pierwszych,

v  Wybory do Samorządu Szkolnego,

v  Święto Odzyskania Niepodległości,

v  Obchody  Konstytucji 3 Maja,

v  Uroczyste zakończenie roku szkolnego – pożegnanie absolwentów.

 

    Kultywowanie tradycji:

         

v  Powitanie wiosny,

v  Szkolny Dzień Profilaktyki,

v  Dzień Dziecka,

v  Dzień Sportu Szkolnego,

v  Gminne biegi przełajowe,

v  andrzejki,

v  Odwiedziny Mikołaja,

v  Boże Narodzenie – Szkolne kolędowanie, wigilie klasowe,

v  Dzień Babci i Dziadka,

v  Dzień Matki i Ojca.

                       

                        Działania i programy ekologiczne i prozdrowotne:

v  Sprzątanie Świata,    

v  Dzień Ziemi,

v  Program Ptaki,

v  Dzień bezpiecznego internetu,

v  Światowy Dzień zdrowia,

v  Światowy Dzień bez tytoniu,

v  Światowy Dzień walki z AIDS,

v  Program gminny - Zbieramy baterie,

v  Program "Trzymaj formę",

v  Wojewódzki program profilaktyki raka - Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem,

v  Program „Bieg po zdrowie”,

v  Program „Czyste powietrze wokół nas”,

v  Program przeciwdziałania przyjmowania substancji uzależniających przez uczniów "Unplugged".

 

 

Programy i przedsięwzięcia wychowawcze i profilaktyczne:

 

                       Załącznik: Harmonogram uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej w Ciosańcu

Załącznik: Programy realizowane z uczniami przez pedagoga szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  ETAP  EDUKACYJNYklasy  I – III

        

         Cele wychowania i sposób ich realizacji w niższych klasach szkoły podstawowej powinny być dostosowane do indywidualnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych dziecka będącego w młodszym wieku szkolnym.

 

                                      HASŁO

 

 

ZADANIA  KIERUNKOWE

                                                                                     

 

ZDROWIE - edukacja zdrowotna      i ekologiczna

 

 

 

 

 

v  zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i in­nych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia,

v  zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej,

v  przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym                                 i psychicznym,

v  zapewnienie dodatkowej opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19,

v  rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,

v  kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie,

v  rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku,

v  kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się                        w sytuacjach zwycięstwa i porażki

 

 

 

RELACJE - kształtowanie postaw społecznych

 

 

 

v  rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń,

v  kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł,

v  kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej,

v  przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi,

v  zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju,

v  rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów

 

 

 

KULTURA - wartości, normy, wzory zachowań

 

v  kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych,

v  kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość                       o język i kulturę wypowiadania się,

v  kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła,

v  kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,                     a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność,

v  udział wycieczkach edukacyjnych mających na celu poznawanie historii i polskiej kultury,

v  kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji,

v  inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia,

v  przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów,

v  przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań,

v  wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną poprzez udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym,

v  kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji,

v  kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania,

v  kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 

v  zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych (COVID-19),

v  kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów; przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach,

v  przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym,

v  kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy,

v  zapoznanie z konsekwencjami nieodpowiednich zachowań,

v  wdrażanie dzieci do unikania zachowań agresywnych,

v  uświadamianie skutków zachowań ryzykownych,

v  poznawanie zasad postępowania wobec środków odurzających w szkole

 

 

II ETAP EDUKACYJNY klasy  IV - VIII

 

 

HASŁO

 

                                                                                                  

ZADANIA  KIERUNKOWE

                                                                                          

 

ZDROWIE - edukacja zdrowotna          i ekologiczna

 

 

 

 

v  zapewnienie dodatkowej opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19,

v  rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,

v  inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania,

v  nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie,

v  kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny,

v  kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia

v  kształtowanie umiejętności  podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych,

v  kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości,

v  kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron,

v  rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości; doskonalenie                           i wzmacnianie zdrowia fizycznego,

v  kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialność za swoje działania, decyzje,

v  kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów,

v  podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określenie osobistego potencjału,

v  kształcenie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania - charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością,

v  rozwijanie umiejętności ustalania w życiu priorytetów,

v  rozwijanie umiejętności aktywnej organizacji czasu wolnego,

v  rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości,

v   kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne

 

 

 

RELACJE - kształtowanie postaw społecznych

 

 

 

v  kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb,

v  rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi,

v  kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób,

v  rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, drużyna, wspólnota),

v  rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów,

v  uwrażliwienie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprze krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat),

v  rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów,

v  rozwijanie samorządności, rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji,

v  rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa

 

 

 

KULTURA - wartości, normy, wzory zachowań

 

v  kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,                     a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność,

v  udział wycieczkach edukacyjnych mających na celu poznawanie historii i polskiej kultury oraz dziedzictwa cywilizacyjnego Europy,

v  uwrażliwienie na kwestie moralne np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania,

v  budowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia,

v  kształtowanie potrzeby uczestniczenia w kulturze, rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów,

v  budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw,

v  rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca,

v  rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie,

v  kształtowanie postaw empatycznych, altruistycznych, tolerancyjnych,

v  dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają,

v  rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego,

v  rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności,

v  rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość,

v  umacnianie więzi ze społecznością lokalną

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 

 

 

 

 

v  zapewnienie dodatkowej opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19,

v  redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów,

v  uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych,

v  zwiększanie wiedzy na temat  środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych,

v  rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi,

v  rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania,

v  doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu,                             ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji wynikającej z bieżących badań,

v  dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach,

v  rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz zachowaniami agresywnymi,

v  rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych                 oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci,

v  rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie,

v  przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom,

v  dostarczanie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich,

v  rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków,

v  rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?,

v  propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych,

v  rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów,

v  uświadamianie uczniom, że sceny przemocy w grach komputerowych, a także w środkach masowego przekazu w dużym stopniu przyczyniają się do wzrostu zachowań patologicznych,

v  uświadamianie skutków zachowań ryzykownych,

v  kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na przejawy przemocy i agresji

 

       

 

SPOSOBY I METODY REALIZACJI TREŚCI WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH   W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIOSAŃCU

 

 

FORMY REALIZACJI ZADAŃ

 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

SPOSOBY EWALUACJI

v  zajęcia z wychowawcą dotyczące m.in. integracji czy uzależnień,

v  zajęcia z pedagogiem szkolnym,

v  spotkania z pedagogiem, psychologiem, specjalistą ds. doradztwa zawodowego,

v  spotkania z policją, strażą miejską,

v  apele okolicznościowe,

v  imprezy klasowe i szkolne,

v  działalność organizacji szkolnych i kół zainteresowań,

v  zajęcia pozalekcyjne,

v  wyjścia pozaszkolne,

v  wycieczki, biwaki,

v  kontakty z rodzicami,

v  stałe formy współpracy z rodzicami,

v  współpraca z poradnią psychologiczno -pedagogiczną,

v  współpraca z różnymi podmiotami środowiska,

v  spotkania z pielęgniarką środowiskową,

v  współpraca z poradnią lekarzy rodzinnych,

v  praca zespołowa uczniów,

v  prezentacja osiągnięć uczniów,

v  prowadzenie kroniki szkolnej i kroniki, Samorządu Szkolnego oraz strony szkoły,

v  współpraca z Domem Kultury i Biblioteką                w Ciosańcu,

v  Dni  Promocji Zdrowia i Profilaktyki – pamięć o dniach ważnych w profilaktyce,

v  działania wypływające z korzystania                          z nowoczesnych technologii informacyjnych: prezentacja wyników badań na zebraniu z rodzicami, opracowanie broszury edukacyjnej, prezentacje, prelekcje, zajęcia profilaktyczne             w klasach, opracowanie zestawu ćwiczeń rekompensujących spędzony czas przed komputerem (profilaktyka zdrowego kręgosłupa), współpraca z instytucjami pozaszkolnymi, zakładka na stronie szkoły dotycząca właściwego korzystania                         z technologii informacyjnych,

v  warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące substancji uzależniających,

v  kształtowanie poprawnych relacji rówieśniczych poprzez realizację program „Spójrz inaczej” oraz zajęcia integracyjne,

v  realizacja programu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”

 

    wychowawcy klas

    pedagog

    nauczyciele

    rodzice

     Rada Rodziców

    pracownicy niepedagogiczni

    specjaliści z różnych dziedzin

    pielęgniarka

    policja

 

    straż miejska

 

 

   wychowawcy klas, bibliotekarz szkolny

 

   pedagog

 

  

   pedagog

   wychowawcy klas

   nauczyciele wychowania fizycznego

   informatyk

 

 

 

pedagog, psycholog

 

 

pedagog

 

pedagog

 

         rozmowa

         pogadanka

         sondaż

         ankieta

         obserwacja

         techniki socjometryczne

         testy

         dyskusja

         analiza sytuacji

 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU

        

        

         Przebieg pracy wychowawczo – profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

Sposoby i środki ewaluacji:

v obserwacja i analiza zachowań uczniów,

v obserwacja postępów w nauce,

v frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

v udział w konkursach,

Narzędzia ewaluacji:

v ankieta,

v obserwacja,

v analiza dokumentacji szkolnej.

 

Przeprowadzona w czerwcu 2022 r. ankieta wśród uczniów zdiagnozowała czynniki ryzyka w zakresie bezpieczeństwa                      w środowisku szkolnym, dobrego samopoczucia w szkole i relacjach z rówieśnikami, a jej wyniki posłużyły do zaplanowania działań zgodnie ze zbadanymi potrzebami.

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH i PROFILAKTYCZNYCH

 

            Wychowawcy, w oparciu o cele wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze, mając na uwadze wzorzec absolwenta, przygotowują działania odpowiednie dla klasy i opracowują plan wychowawcy klasowego, uwzględniając w nim zadania kierunkowe szkoły przyjęte do realizacji na dany etap edukacji.

 

Zadania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze są realizowane przez wszystkich pracowników szkoły.

Zadania wychowawcze kierowane są do uczniów, zadania profilaktyczne również do rodziców i nauczycieli.

 

Jednym z celów wychowania jest stworzenie systemu wartości, który stanowi fundament życia młodego człowieka. Dlatego też w bieżącym roku wzmocniona zostanie wychowawcza rola szkoły, głównie w obszarze bezpieczeństwa               w Internecie oraz kierowania się w życiu wartościami, które mają przygotować ucznia do pokonywania trudności oraz dokonywania dobrych i odpowiedzialnych wyborów.

 

 

Program został uchwalony i przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr  SP.0043.7.2022

w porozumieniu z Radą Rodziców w dniu 30 sierpnia 2022r.