Roczny Plan Pracy

Szkoły Podstawowej w Ciosańcu

na rok szkolny 2022/2023

 

Plan opracowany został w oparciu o:

1.    Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

2.    Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty i dyrektora szkoły na rok szkolny 2022/2023.

3.    Wnioski z nadzoru sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2021/2022.

 

Spis treści zawartych w planie.

 

I.        Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

II.        Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2022/2023.

III.        Harmonogram dni wolnych od zajęć.

IV.        Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej i spotkań z rodzicami

 

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony został uchwałą  nr  SP.0043.9.2022

 Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2022r.

 

Zarządzanie i organizacja

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialny

Termin

 

1.

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom.

Dyrektor, wicedyrektor szkoły

sierpień/wrzesień

2.

Opracowanie „Rocznego planu pracy szkoły”.

Dyrektor szkoły

sierpień

3.

Opracowanie „Programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły”.

Zespół wychowawczy

sierpień

4.

Tworzenie i monitorowanie pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

Dyrektor szkoły

Cały rok

5.

Zachęcanie nauczycieli do realizowania innowacji pedagogicznych i projektów.

Dyrektor szkoły

Cały rok

6.

Aktualizacja dokumentów szkoły                 i dostosowanie ich do obowiązującego prawa.

Dyrektor szkoły

Zespół do spraw dokumentacji szkoły

sierpień/wrzesień

7.

Aktualizacja „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19” – dostosowanie do stanu zagrożenia epidemią

Dyrektor szkoły

sierpień

8.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor szkoły

Do 15 września

9.

Pełnienie nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor, wicedyrektor szkoły

Cały rok

 

11.

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego.

Dyrektor szkoły

Wrzesień/październik

12.

Opracowanie aneksu arkusza organizacji szkoły 2022/23

Opracowanie arkusza organizacji szkoły 2023/24

Dyrektor szkoły

Do 10 września 2022

 

Do 15kwietnia 2023

13.

Przygotowanie i organizacja przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

Dyrektor, wicedyrektor szkoły

Wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE

14.

Kontrola realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dyrektor szkoły

Cały rok

15.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz różnego rodzaju  instytucjami.

Dyrektor szkoły.

Wszyscy nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni.

Cały rok

16.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Dyrektor szkoły.

Wszyscy nauczyciele                         i pracownicy niepedagogiczni.

Cały rok

17.

Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Dyrektor szkoły.

Opiekun stażu.

Cały rok

18.

Dbanie o aktywny udział rodziców                w życiu szkoły.

Dyrektor szkoły

Wszyscy nauczyciele

Rada Rodziców

Cały rok

19.

Monitorowanie działań wynikających z realizowanych w szkole programów i projektów.

Dyrektor szkoły

Cały rok

20.

Wymiana doświadczeń, rady szkoleniowe, posiedzenia zespołów.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Wg harmonogramu

21.

Pozyskiwanie środków na poprawę infrastruktury i wyposażenie pomieszczeń szkolnych.

Dyrektor szkoły

Rada Rodziców

Cały rok

22.

Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole.

Dyrektor szkoły, wychowawcy, specjaliści

Pedagog szkolny

Wrzesień

 

Działalność dydaktyczna

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialny

Termin

 

1.

Realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

2.

Realizowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

4.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.

Wszyscy nauczyciele, dyrektor, wicedyrektor szkoły, pedagog.

Cały rok

5.

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

6.

Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem.

Wszyscy nauczyciele

Bibliotekarz

Cały rok

7.

Organizowanie pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

 

Przewodniczący zespołów

Cały rok

8.

Indywidualizowanie pracy                         z uczniem.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

9.

Organizowanie oraz udział  w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

10.

Uwzględnianie w pracy z uczniem zaleceń zawartych w opiniach                    i orzeczeniach PPPP.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

11.

Diagnoza uczniów klasy IV.

( j. polski, matematyka)

Nauczyciele uczący w kl. IV

Wrzesień/ Październik

12.

Badanie i analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Nauczyciele wyznaczonych przedmiotów

Wg harmonogramu

13.

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                   i uzdolnień uczniów.

Wychowawcy, pedagog, zespół wychowawczy

Cały rok

14.

Kontrola właściwego                           i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli.

Dyrektor szkoły

Cały rok

17.

Wspieranie uczniów klas VII i VIII w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Dyrektor szkoły

Doradca zawodowy

Wychowawcy klas

Cały rok

20.

Profilaktyka uzależnień.

Pedagog szkolny

Wychowawcy, nauczyciele wf

Cały rok

 

Działalność wychowawczo- opiekuńcza

Lp.

Zadania

Odpowiedzialny

Termin

 

1.

Realizacja działań określonych w „Programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły na rok 2022/23”.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

2.

Monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów.

Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy

Cały rok

3.

Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

4.

Kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie z agresją: psychiczną, fizyczną, słowną oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

5.

Organizowanie akademii                      i imprez szkolnych, turniejów, zawodów, wycieczek, warsztatów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

6.

Współpraca  z rodzicami, pedagogiem szkolnym, innymi specjalistami i instytucjami w celu wzmocnienia roli wychowawczej szkoły.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

7.

Dbanie o właściwe przygotowanie każdego ucznia do roli odpowiedzialnego członka demokratycznego państwa poprzez rozwój pracy Samorządu Uczniowskiego.

Opiekunowie SU

Cały rok

8.

Propagowanie wolontariatu poprzez udział w akcjach dobroczynnych.

Opiekun Klubu wolontariusza

Cały rok

9.

Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

Nauczyciele

Wychowawcy klas

Pielęgniarka

Cały rok

10.

Podjęcie działań promujących pozytywne wzorce zachowań.

Wszyscy  nauczyciele

Cały rok

11.

Wychowanie do osiągnięcia dojrzałej osobowości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

14.

Organizowanie opieki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Psycholog

W miarę potrzeb

15.

Zapewnienie bezpiecznych                       i higienicznych warunków nauki i pracy.

Dyrektor szkoły

Cały rok

16.

Rzetelne i planowe wykonywanie swoich obowiązków związanych                        z wychowaniem i opieką nad dziećmi.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

17.

Kultywowanie  ceremoniału szkolnego oraz tradycji szkolnych, lokalnych i państwowych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

18.

Propagowanie zachowań proekologicznych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

19.

Budowanie przyjaznego klimatu w szkole, sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci                  i uczniów. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, poszanowania ich godności i praw.

Dyrektor szkoły

Wszyscy pracownicy

Cały rok

20.

Kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności narodowych kulturowych, religijnych,

i światopoglądowych. Integracja z uczniami z Ukrainy.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły

Lp.

Zadania

Odpowiedzialny

Termin

 

1.

Rozpoznanie potrzeb rodziców z zakresu wsparcia wychowawczej roli rodziny

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Nauczyciele WDŻ

Wrzesień

2.

Zaangażowanie rodziców w działalność szkoły.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

3.

Współpraca z instytucjami

 i organizacjami wspierającymi działalność szkoły.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Cały rok

6.

Promowanie szkoły oraz wartości edukacji w środowisku lokalnym.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

7.

Pozyskiwanie partnerów do współpracy.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

8.

Udostępnianie zasobów szkoły dla środowiska lokalnego.

Dyrektor szkoły

W miarę potrzeb

9.

Zorganizowanie dla rodziców warsztatów, pogadanek i spotkań ze specjalistami.

Dyrektor szkoły

Pedagog szkolny

W miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.        Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2022/2023

 

Termin

Zadanie

Odpowiedzialny

 

WRZESIEŃ

 

1.09.2022r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

2.09.2022r.

 3 września 2022 roku - 11. edycja Narodowego Czytania.

Bibliotekarz, nauczyciele j. polskiego

…09.2022r.

Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych

Pedagog szkolny, pielęgniarka

15.09.2022r.

Dzień Kropki - święto odwagi, zabawy i kreatywności

Wychowawca kl. IV i opiekun koła wolontariatu

….09.2022r.

Wybory do SU

Opiekun SU

21.09.2022r.

Dzień Przedszkolaka

Wychowawcy przedszkola

...09.2021r.

Sprzątanie świata

Nauczyciele biologii, geografii, chemii

26.09.2022r.

Europejski Dzień Języków

Nauczyciele j. obcych

30.09.2022r.

Dzień Chłopaka

Wychowawcy- imprezy klasowe

Wrzesień/październik

Gminna impreza sportowa!!

Nauczyciele wf, RR, Program Trzymaj formę

 

PAŹDZIERNIK

 

01.10.22r.

Dzień Tabliczki Mnożenia

Nauczyciele matematyki

13.10.2022r.

Dzień Edukacji Narodowej Pasowanie na ucznia

Wychowawca kl. I; wsparcie Wychowawca kl. ósmej

Trzy dni- terminy do uzgodnienia

Rekolekcje szkolne

Nauczyciele katecheci

 

LISTOPAD

 

….11.2022r.

Dzień zdrowego śniadania

„Śniadanie daje moc”

Wychowawcy kl. I-III

10.11.2022r.

Narodowe Święto Niepodległości

Wychowawcy klas Va i Vb

25.11.2022r.

Dzień Pluszowego Misia

Wychowawcy przedszkola

….11.2022r.

Andrzejki szkolne

Wychowawcy klas w ramach imprez klasowych

….11.2022r.

Andrzejki przedszkolne

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

 

GRUDZIEŃ

 

5.12.2022r.

Dzień Wolontariusza

Opiekun koła wolontariatu

6.12.2021r.

Mikołaj w  szkole

Opiekun SU

grudzień

Szlachetna paczka – Łupice, Ciosaniec ?

22.12.2022r.

Jasełka; szkolne kolędowanie

Nauczyciele katecheci

 

STYCZEŃ

 

21.01.2023r.

Dzień Babci i Dzień Dziadka- impreza szkolna

Wychowawcy klas I-III

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

 

LUTY

 

….01.2023r.

Bal karnawałowy

Wychowawcy klas- opiekunowie, RR

7.02.2023r. ( po feriach)

Dzień Bezpiecznego Internetu

N-le informatyki

14.02.2022r.

Szkolne walentynki ( w klasach)

Wychowawcy klas, RR

 

MARZEC

 

1.03.2023r.

Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych

Nauczyciel historii

8.03.2023r.

Dzień Kobiet

Wychowawcy w ramach imprez klasowych

21.03.2023r.

Pierwszy Dzień Wiosny

Dzień profilaktyki

Opiekun SU, pedagog, n-le wf

 

KWIECIEŃ

 

02.04.2023r.

„Dzień z książką” w ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci

Bibliotekarz dla

oddziałów przedszkolnych i  klas 1-3

4.04.2023r.

Dzień świadomości autyzmu

Pedagog, n-le specjaliści

7.04.2023r

Światowy Dzień Zdrowia

Pielęgniarka, n-le specjaliści

22.04.2023r.

Dzień Ziemi

Nauczyciel biologii

 

MAJ

 

4.05.2023r.

Dzień Strażaka

Przedszkolacy z wychowawcami

5.05.2023r.

Święto Konstytucji 3 Maja

Wychowawcy klasy IV i VI

26.05.2023r.

Dzień Matki/Ojca – Dzień Rodziny

Wychowawcy przedszkola i wychowawcy klas I-III

 

CZERWIEC

 

02.06.2023r.

Dzień Dziecka/ Dzień Sportu

Wychowawcy, n-le wf, RR

9.06.2023r. (12.06)

Dzień Przyjaciela

Opiekun SU, pedagog

….06.2023r.

Festyn szkolny

Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele, RR

23.06.23r.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Wychowawcy kl. siódmej i kl. ósmej

 

 

III.        Harmonogram dni wolnych od zajęć.

Dni ustawowo wolne od pracy:

·         Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022r.,

·         Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022r.,

·         Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,

·         Trzech Króli – 6 stycznia 2023r.,

·         Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022r.,

·         Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2023,

·         Boże Ciało – 8 czerwca 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe 30.01- 10.02 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna 06-11 kwietnia 2023r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych  23 czerwca 2023r.

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

(w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

14.10.2022r

31.10. 2022r.

10.11.2022r.

27.03.2023

2.05.2023r.

25.05.2023r.

2.06.2023r.

9.06.2022r.

 

IV.        Harmonogram spotkań z rodzicami 2022/2023 ( I semestr )

 

20 września 2022r.

23 listopada 2022r.

25 stycznia 2023r.

II semestr ?

V.        Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej 2022/2023

 

Zebrania odbywają się o godz. 15.00.

20 września 2022r. (16.00)

12 października 2022r.

22 listopada 2022r.  

23 stycznia 2023r. klasyfikacja śródroczna

….

….

               …  klasyfikacja roczna i końcowa

 

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

(w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

 

14.10.2022r

31.10. 2022r.

10.11.2022r.

27.03.2023

2.05.2023r.

25.05.2023r.

2.06.2023r.

9.06.2022r.

 

 

                                                                        Dyrektor szkoły

                                                                   Bogusława Olszewska