STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIOSAŃCU

 

 

 

 

 

CIOSANIEC 2019

 

Spis treści

   Podstawy  prawne………………………………………………………………………...4

DZIAŁ I. 3

Rozdział 1 Informacje ogólne o Szkole. 3

Rozdział 2 Misja szkoły, model absolwenta. 3

DZIAŁ II. 3

Rozdział 1 Cele i zadania szkoły. 3

Rozdział 2 Sposoby realizacji zadań w szkole. 3

Rozdział 3 Organizacja i formy wychowania przedszkolnego. 3

 Rozdział 4 Organizacja , formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–      pedagogicznej 3

Rozdział 5 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,                                      niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym.. 3

Rozdział 6 Nauczanie indywidualne. 3

Rozdział 7 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 3

 Rozdział 8 Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym   3

Rozdział 9 Pomoc materialna uczniom.. 3

DZIAŁ III. 3

Rozdział  1 Organy  szkoły i ich kompetencje. 3

DZIAŁ IV.. 3

Rozdział 1 Organizacja  nauczania. 3

Rozdział 2 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 3

Rozdział 3 Organizacja  wychowania i opieki 3

Rozdział 4 Organizacja szkoły. 3

DZIAŁ V.. 3

Rozdział 1 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 3

DZIAŁ VI. 3

Rozdział 1 Obowiązek szkolny. 3

Rozdział 2 Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 3

Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczniów.. 3

Rozdział 4 Strój szkolny. 3

Rozdział 5 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń. 3

Rozdział 6 Nagrody i kary. 3

Rozdział 7 Przeniesienie ucznia do innej szkoły. 3

DZIAŁ VII. 3

Rozdział  1 Wewnątrzszkolne   zasady  oceniania. 3

Rozdział 2 Promowanie i ukończenie szkoły. 3

DZIAŁ VIII. 3

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole. 3

DZIAŁ IX.. 3

Ceremoniał szkolny. 3

DZIAŁ X.. 3

Postanowienia końcowe. 3

DZIAŁ XI. 3

Przepisy przejściowe. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy prawne:

 

 1. Akt założycielski – Uchwała Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 października 2017r.
 2. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
 3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379);
 8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
 9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., po. 498);
 10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239);
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 poz. 922);
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz. 1870);
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575);
 14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 682.);
 15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).
 17. Ustawa z dnia 13 maja 2013 r. o przeciwdziałaniu zagrożeń przestępczością na tle seksualnym (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 16.06.2016 r.)

 

 

DZIAŁ I

 

Rozdział 1
Informacje ogólne o Szkole

 

§ 1

 

 1.  Szkoła Podstawowa  w Ciosańcu  zwana dalej Szkołą jest placówką publiczną.

1)   prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)   przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)   realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego;

5)   realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania                  i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 

2.    Siedzibą szkoły jest budynek w Ciosańcu nr 27, a dla oddziału przedszkolnego i zespołu wychowania przedszkolnego budynek nr 116, 67 – 410 Sława

3.    Organem prowadzącym jest  Gmina Sława z siedzibą w Sławie ul. Henryka Pobożnego 10, 67 – 410 Sława.

4.    Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

5.    Ilekroć w statucie mowa jest o „szkole” należy przez to rozumieć 8-letnią Szkołę Podstawową w Ciosańcu.

6.    Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa w Ciosańcu.                    Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „ Szkoła Podstawowa w Ciosańcu”. 

7.    Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach:

1)   pieczęć urzędową: Szkoła Podstawowa w Ciosańcu

2)   stemple prostokątne: Szkoła Podstawowa w Ciosańcu, 67 – 410 Sława  tel. 683567605,               NIP 9251938346, REGON 970563798

 

8.    Szkoła jest jednostką budżetową.

9.    Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa.

10.    Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I – VIII w zakresie szkoły podstawowej:

1) w siedzibie szkoły, Ciosaniec 27 o stukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – VIII;

2) Filia w Łupicach przy ulicy Szkolnej 27 o strukturze organizacyjnej obejmującej                      klasy I – III;

3) Filia w Łupicach przy ulicy Szkolnej 25 – oddział przedszkolny i zespół wychowania przedszkolnego.

11.    Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

12.    Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.

13.    W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.

14.    Cykl kształcenia trwa 8 lat.

15.    Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę.

16.     Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

1)   z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia  rodziców;

2)   na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe  poza obwodem  szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

17.    W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe                            (Dz. U. z 2017. poz. 59) oraz przez Burmistrza Sławy .

 

18.    Szkoła przeprowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.

 

 

 

 

Rozdział 2
Misja szkoły, model absolwenta

 

§  2

 

1. Misja szkoły  

 

       Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.

 

 

2.    Wizja szkoły Szkoły Podstawowej w Ciosańcu

 

      Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów                        do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego realizacja ma  umożliwić uczniowi wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie.  Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły.

 

3.    Model absolwenta  

 

      Uczeń kończący Szkołę Podstawową w Ciosańcu dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, z pozytywnym, choć nie bezkrytycznym stosunkiem do otaczającej go rzeczywistości. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji                         i talentów jest wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

UCZEŃ JEST:

v  AKTYWNY – ŚWIADOMY  

1.    Ma poczucie własnej wartości i potrafi zadbać o swoje potrzeby.

2.    Analizuje i wyraża swoje myśli i uczucia

3.    Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz środowisko naturalne.

4.    Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, regionu, narodu, kraju oraz wartości religijne.

5.    Jest aktywny w działaniach na rzecz lokalnego środowiska. 

6.    W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka.

7.    Umiejętnie współpracuje w grupie i nawiązuje pozytywne kontakty.

8.    Poszerza swoją wiedzę i rozwija umiejętności.

v  SAMODZIELNY – ODPOWIEDZIALNY

1.      Jest przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

2.      Posiada umiejętność wartościowania i oceny własnych zachowań.

3.      Rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie. 

4.      Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce.

5.      Jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę; angażuje się w działania na rzecz innych.

6.      Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury; jest dumny z bycia Polakiem i Europejczykiem.

7.      Potrafi należycie wartościować i wykorzystać dostępne informacje.

8.      Potrafi planować własną przyszłość.

9.      Dokonuje odpowiedzialnych wyborów w sytuacjach ryzykownych.

 

 

DZIAŁ II

Rozdział 1
Cele i zadania szkoły

 

§ 3

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2.    Głównymi celami szkoły jest:

1)   wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania                                  i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2)   wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej                            i etnicznej;

3)   formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4)   rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5)   rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania  i wnioskowania;

6)   ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7)   rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8)   wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9)   wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10)    wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie                           i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11)     kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12)    zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13)    ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

3.    Do zadań szkoły należy:

1)   zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole                         oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2)   zorganizowanie systemu opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3)   kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)   realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

5)   rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia                           i nauczania;

6)   organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom                                  i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)   organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                                              z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8)   dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

9)   wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

10)      organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych                        oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11)      wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12)      umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13)      zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14)      sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

15)      skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

16)      wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych  oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;

17)      podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi                   i symbolami państowymi;

18)      zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

19)    upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

20)    przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

21)    kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

22)    rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

23)    zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

24)    zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;

25)    współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole

26)  kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

27)  kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

28)  upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

29)  zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

30)  stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

31)  prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

32)  ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

33)  egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

34)  dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji.

 

4.    Zadaniem szkoły podstawowej jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i kształcenie u uczniów poniższych umiejętności:

1)   sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

2)   sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

3)   poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

4)   kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

5)   rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

6)   praca w zespole i społeczna aktywność;

7)   aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

 

§ 4

 

            Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.

 

§ 5

 

            Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski   z realizacji celów i zadań szkoły. 

 

§ 6

 

            Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo – lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

 

§ 7

 

1.    Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)   szkolny zestaw programów nauczania;

2)   Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania                o charakterze wychowawczym, dostosowany do wieku uczniów i potrzeb.

 

2.    Szkolny zestaw programów nauczania oraz         Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela

 

 

 

Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań w szkole

 

§ 8

1.    Praca wychowawczo – dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.

2.    W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka.

 

§ 9

1.    Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole.

1)   Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie,  ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone                    w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:

a)      uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej,

b)      są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,

c)      wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.

 

2)   program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów;

3)   program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny;

4)   nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego lub program kształcenia w danym zawodzie  opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne  uzasadnienie wprowadzenia zmian;

5)   program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

6)   program nauczania zawiera:

a)   szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

b)      treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia     ogólnego,

c)      sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości    indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,  w jakich program będzie realizowany,

d)  opis założonych osiągnięć ucznia,

e)   propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

7)   wniosek, o którym mowa  w pkt. 5 dla programów, które będą obowiązywały  w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego;

8)   dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości,  czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane  w pkt. 6, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole;

9)   opinia, o której mowa w ust. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów;

10)    opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca;

11)      program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 6. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole  i zawiera numer kolejny,  pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. SP/1. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny Zestaw Programów Nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.

 

2.    Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

 

3.    Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia                                                              z orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza dyrektor szkoły.

 

4.    Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego

lub

2)   bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.

 

 

§ 10

 

Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole

 

1.    Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole.

 

2.    Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zespoły  nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.

 

3.    Zespoły, o których mowa w ust. 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:

1)   jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;

2)   jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach,                  w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 

4.    Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:

1)   zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;

2)   materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

 

5.    Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 

6.    Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn,  jak w ust. 5.

 

7.    Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  zespołu nauczycieli uczących                    w oddziale. 

 

8.    Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie szkoły oraz na holu szkolnym.

 

 

§ 11

 

Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej

 

1.    Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano               z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

 

2.    Ilekroć mowa o:

1)   podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,              a zakupiony z dotacji celowej;

2)   materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

3)   materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

3.    Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

 

4.    Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych.

 

5.    Biblioteka nieodpłatnie:

1)   wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;

2)   zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;

3)   przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

 

6.    Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych w Szkole Podstawowej w Ciosańcu.

 

7.    Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się                   z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz klasową kartą biblioteczną, w której wpisane są wszystkie podręczniki danej klasy. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na zbiorczej karcie klasowej  kwitują podpisem uczniowie.

 

8.    W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki                   i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

 

9.    Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników                                 i materiałów edukacyjnych:

1)   czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;

2)   czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;

3)   uczniowie są zobowiązani są do obłożenia wypożyczonych podręczników;

4)   zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;

5)   uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;

6)   z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;

7)   podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

 

10.    Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia           z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

 

1)   uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2)    w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony                w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo – odbiorczy, do której uczeń został przyjęty na przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.

 

11.    Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.

 

12.    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie  z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego  i stanowi dochód budżetu państwa.

 

13.    Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury                       i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

 

§ 12

 

1. Proces wychowawczo – opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym.

2. Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z  nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez                           Radę Rodziców jej przedstawicieli.

3. Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

4. Program, o którym mowa w § 12 ust. 1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni                         od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia                                                    z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo – Profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, rozumianego jak w ust. 4, program ten ustala dyrektor szkoły                               w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców                            w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,                              z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i przedstawiają je na zebraniach rodziców.

7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

8. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

§ 13

 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

a)    realizację przyjętego w szkole Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,

b)   rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów,

c)    realizację określonej tematyki na godzinach z wychowawcą,

d)   działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji  między  rówieśnikami,

e)    promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia,

f)    prowadzenie profilaktyki stomatologicznej,

g)   prowadzenie profilaktyki uzależnień.

 

§ 14

 

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną i psychologiczną:

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:

a)    organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów,

b)   rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,

c)    organizację zajęć integracyjnych,

d)   pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga,

e)    udzielanie niezbędnej – doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji,

f)    współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

g)   respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,

h)   organizowanie w porozumieniu z organem prowadząnym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków   rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;

3)   nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:

a)      umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b)      objęcie opieką psychologiczno – pedagogiczną, określoną w Dziale II Rozdziale 3,

c)      dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,

d)     rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,

e)      wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,

f)       indywidualizację procesu nauczania.

4)   nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi          w   Dziale II, Rozdziale 4 statutu szkoły.

 

§ 15

 

1. W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

 

2.  Do zadań koordynatora należy:

1)   integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole;

2)   współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach  na rzecz bezpieczeństwa uczniów;

3)   popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;

4)   opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa                                  i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli  i uczniów;

5)   prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów;

6)   rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;

7)   podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.

§ 16

 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:

1)    realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 141.1 niniejszego statutu;

2)    pełnienie dyżurów nauczycieli – zasady organizacyjno – porządkowe i  harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.30 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;

3)    opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;

4)    przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;

5)    obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

6)    odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

7)    oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

8)    prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

9)    kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;

10)    umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

11)    oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

12)    ogrodzenie terenu szkoły;

13)    zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

14)    zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni                                 i pomieszczeń gospodarczych;

15)    wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności wytypowanych sal dydaktycznych                         w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję                 o zasadach udzielania tej pomocy;

16)    dostosowanie krzesełek i stolików do warunków antropometrycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;

17)    zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi  w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;

18)    przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

19)    zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

 

§ 17

 

            Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.

 

§ 18

 

            Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa Regulamin dyżurów nauczycieli.

 

§ 19

 

            Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek, na przerwach międzylekcyjnych i w czasie oczekiwania na autobus szkolny.

 

§ 20

 

            Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne                    w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.

 

§ 21

 

Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:

1)   z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;

2)   pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:

a)      przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,

b)      pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania,

c)      wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,

d)     udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej,

e)      zgłaszania dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków.

3)   w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem Sali Gimnastycznej oraz Regulaminem  Boiska;

4)   szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

 

§ 22

 

            Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.

 

 

 

Rozdział 3
Organizacja  i  formy wychowania przedszkolnego

 

§ 23

 

 Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny i zespół wychowania przedszkolnego.

 

1.    Zadaniem oddziału przedszkolnego i zespołu wychowania przedszkolnego jest pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji.

 

2.    Podstawową jednostką organizacyjną oddziału przedszkolnego jest grupa przedszkolna obejmująca dzieci w wieku 6 lat, a zespołu wychowania przedszkolnego grupa dzieci                         w wieku 3,4,5 lat.

 

3.    Liczba dzieci w grupie przedszkolnej nie może przekraczać 25.

 

4.    Godzina zajęć trwa 60 minut.

 

5.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo z dziećmi w wieku 6 lat wynosi około                        30 minut.

 

6.    Organizację pracy określa rozkład dnia z odpowiednimi proporcjami zagospodarowania czasu w rozliczeniu tygodniowym ustalony przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.

 

7.    Sposób dokumentowania prowadzonych zajęć określają odrębne przepisy.

 

8.    Szczegółową organizację wychowania  i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji oddziału przedszkolnego i zespołu wychowania przedszkolnego.

 

9.    Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w zakresie wychowania przedszkolnego.

 

10.    Zajęcia w zespole wychowania przedszkolnego odbywają się przez cztery dni w tygodniu; czas pracy zespołu  uzależniony jest od liczebności grupy, co określają odrębne przepisy.

 

11.    Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela dla jednej grupy  przedszkolnej.

 

12.    Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie                                           i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci  i udzielają stosownej pomocy psychologiczno – pedagogicznej  na zasadach obowiązujących w szkole.

13.    Nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

14.    Określone są szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego i zespołu wychowania przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

15.    Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego ustalone są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły i Rady Rodziców.

 

16.    Zasady rekrutacji ujęte są w Regulaminie rekrutacji do oddziałów klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego

 

 

 

 

Rozdział 4
Organizacja, formy i sposoby świadczenia                                                         pomocy psychologiczno – pedagogicznej

§ 24

    Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

1.    W szkole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

2.    Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole są bezpłatne,    a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

3.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

1)   rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

2)   rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

3)   rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia                  w szkole;

4)   stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły                                       i w życiu oraz w środowisku społecznym;

5)   rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

6)   wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

7)   opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

8)   prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

9)   podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego  oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

10)     wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

11)     wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

12)    udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

13)     wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

14)     podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

4.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

1)   niepełnosprawności ucznia;

2)   niedostosowania społecznego;

3)   zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)   z zaburzeń zachowania i emocji;

5)   szczególnych uzdolnień;

6)   specyficznych trudności w uczeniu się;

7)   z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)   choroby przewlekłej;

9)   sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)    niepowodzeń szkolnych;

11)    zaniedbań środowiskowych;

12)    trudności adaptacyjnych.

 

5.    O udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogą wnioskować:

1)   rodzice ucznia/prawni opiekunowie;

2)   uczeń;

3)   dyrektor szkoły;

4)   nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;

5)   pielęgniarka szkolna;

6)   poradnia psychologiczno – pedagogiczna;

7)   pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy lub ucznia;

8)   pracownik socjalny;

9)   asystent rodziny;

10)    kurator sądowy;

11)    organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

6.    Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.

7.     Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają:

1)   nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;

2)   specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności:

a)    pedagog,                                   

b)   logopeda,

c)    terapeuta.

3)   pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

 

§ 25

 

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

 

1.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela                                             w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:

1)   dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

2)   rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

3)   indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

4)   dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

 

2.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:

 

1)   zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

adresaci

uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności                              w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego 

zadania

pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych                       w podstawie programowej kształcenia ogólnego

podstawa udzielania

na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica

prowadzący