Szkoła  Podstawowa w Ciosańcu

 

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 

 

 

 

 

 

CIOSANIEC  2017

 

 

 

 

 

 

Wychowanie jest uczeniem się szczególnego rodzaju - uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, a także odkrywaniem własnych możliwości, talentów, mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły.

Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami.

Jest więc i budowaniem człowieczeństwa.

H.Rylke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracowany został na podstawie:

·       Ustawy i rozporządzenia MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej),

·       Statutu Szkoły Podstawowej w Ciosańcu.

 

Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

1. Założenia ogólne

            Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo - profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1)     fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2)     psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności,

3)     społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

4)     moralnej i duchowej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

      Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród dzieci przedszkolnych, uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

 

2. Zadania

v budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,

v kształtowanie hierarchii systemu wartości ważnych w życiu,

v wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

v rozwijanie i wspieranie wolontariatu,

v kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów                i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami.

 

 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

 

1)     szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2)     program wychowawczo - profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania skierowane do uczniów oraz treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących  danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

Cele ogólne podejmowanej przez naszą szkołę działalności wychowawczo - profilaktycznej:

 

v wspieranie dziecka – ucznia w rozwoju ukierunkowane na osiągnięcie przez niego dojrzałości

·           fizycznej (zdrowy, sprawny),

·           psychicznej (świadomy, odpowiedzialny),

·           społecznej (zaradny w pełnionych rolach),

·           moralnej (wybiera postawy związane z dobrem i prawdą),

·           duchowej (kieruje się wartościami, nadaje sens własnemu życiu).

v ochrona przed zagrożeniami rozwoju – profilaktyka w zakresie niepowodzeń w nauce oraz przemocy i uzależnień psychicznych, fizycznych i elektronicznych.

 

Cele szczegółowe:

 

v wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

v wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

v formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

v kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności z życiu społecznym i odpowiedzialność za  zbiorowość,

v dostrzeganie zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego oraz kształcenie umiejętności reagowania  na nie,

v pozyskiwanie społeczności szkolnej, rodziców i środowiska do aktywnego uczestnictwa w działaniach profilaktycznych,

v wdrażanie uczniów do odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia i własny, harmonijny rozwój.

 

 

Misja szkoły

 

Szkoła Podstawowa w Ciosańcu jest szkołą, w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i doceniony, zawsze może oczekiwać pomocy i akceptacji ze strony nauczycieli i swoich rówieśników. Jest szkołą promującą zdrowy styl życia                i przeciwdziała zagrożeniom.

Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie, pamięta o przeszłości, zgłębia tajemnice świata przyrody, ukazuje piękno ojczyzny i świata.

Kształtuje ona ucznia otwartego, szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje                          w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, po to,                    by twórczo mógł rozwiązywać różnorodne problemy, prowadzić pracę samokształceniową, a przede wszystkim wierzyć we własne siły i możliwości. Uczeń chce  i potrafi się uczyć.

W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

 

Sylwetka ucznia

            Uczeń kończący Szkołę Podstawową w Ciosańcu dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny,                          z pozytywnym, choć nie bezkrytycznym stosunkiem do otaczającej go rzeczywistości. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów jest wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

 

UCZEŃ JEST:

 

v AKTYWNY -  ŚWIADOMY

 

1.     Ma poczucie własnej wartości i potrafi zadbać o swoje potrzeby.

2.     Analizuje i wyraża swoje myśli i uczucia

3.     Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz środowisko naturalne.

4.     Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, regionu, narodu, kraju oraz wartości religijne.

5.     Jest aktywny w działaniach na rzecz lokalnego środowiska. 

6.     W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka.

7.     Umiejętnie współpracuje w grupie i nawiązuje pozytywne kontakty.

8.     Poszerza swoją wiedzę i rozwija umiejętności.

v SAMODZIELNY – ODPOWIEDZIALNY

 

1.     Jest przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

2.     Posiada umiejętność wartościowania i oceny własnych zachowań.

3.     Rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie. 

4.     Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce.

5.     Jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę; angażuje się w działania na rzecz innych.

6.     Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury; jest dumny z bycia Polakiem                   i Europejczykiem.

7.     Potrafi należycie wartościować i wykorzystać dostępne informacje.

8.     Potrafi planować własną przyszłość.

9.     Dokonuje odpowiedzialnych wyborów w sytuacjach ryzykownych.

 

 

Treści  wychowawczo - profilaktyczne                  

 

Treści są podporządkowane funkcji wspierającej rozwój ucznia poprzez realizację wybranych zadań w szkole podstawowej.

 

 1. Rozwój człowieka (dziecka) w aspekcie fizycznym, emocjonalnym, społecznym i duchowym; odpowiedzialność za rozwój                               i samowychowanie.
 2. Portret psychologiczny – jaki jestem?
 3. Człowiek jako osoba; natura i godność człowieka.
 4. Relacje w rodzinie, wzajemne uczucia.
 5. Relacje z rówieśnikami; komunikacja interpersonalna, współdziałanie, rozwiązywanie konfliktów.
 6. Społeczność szkolna; prawa dziecka – ucznia, normy i zasady społeczne; samorządność.
 7. Formy społecznej aktywności; praca dla dobra wspólnego i na rzecz innych.
 8. Zasady etyczne w życiu społecznym.
 9. Wpływ środowiska na człowieka i człowieka na środowisko.
 10. Sposoby ochrony przyrody.
 11. Odpowiedzialność za własne zwierzęta.
 12. Działania proekologiczne.
 13. Zagrożenia cywilizacyjne.
 14. Style życia człowieka a zdrowie.
 15. Higiena na co dzień.
 16. Prawidłowa organizacja czasu wolnego; wypoczynek czynny.
 17.  Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.
 18. Przyczyny i skutki używania środków psychoaktywnych.
 19. Troska o własne bezpieczeństwo; odpowiedzialność za życie i zdrowie.
 20. Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach.
 21. Dojrzewanie; kryteria  dojrzałości.
 22. Problemy i trudności okresu dojrzewania.
 23. Przygotowanie do życia rodzinnego i  odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 24. Kształtowanie postawy asertywności w życiu codziennym.
 25. Osoby chore, starsze, niepełnosprawne i ich potrzeby.
 26. Stres, frustracja, negatywne emocje.
 27. Agresja i przemoc.
 28. Pozytywna i negatywna rola mass mediów.
 29. Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 30. Tożsamość narodowa, szacunek dla symboli narodowych i własnego państwa.
 31. Obowiązki wobec ojczyzny; patriotyzm.
 32. Polskie dziedzictwo kulturowe, wybitni Polacy i ich osiągnięcia.
 33. Polska w Europie i w świecie.
 34. Współpraca w Europie; organizacje, instytucje, stowarzyszenia.
 35. Tradycje, zabytki, kultura.
 36. Działania na rzecz społeczności lokalnej.
 37. Doradztwo edukacyjno - zawodowe.
 38. Orientacja zawodowa; lokalny rynek pracy.
 39. Rola pracy w życiu człowieka.
 40. Rozstrzyganie wątpliwości i problemów zgodnie z przyjętą hierarchią wartości i dobrem wspólnym.

Stałe uroczystości  i  imprezy szkolne o charakterze wychowawczym, profilaktycznym i kulturalnym

      Ceremoniał szkolny:

 

v Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

v Dzień Edukacji Narodowej - ślubowanie klas pierwszych,

v Wybory do Samorządu Szkolnego,

v Święto Odzyskania Niepodległości,

v Powitanie wiosny,

v Obchody  Konstytucji 3 Maja,

v Szkolny Dzień Profilaktyki,

v Dzień Dziecka - Dzień Sportu Szkolnego,

v Uroczyste zakończenie roku szkolnego – pożegnanie absolwentów.

 

    Kultywowanie tradycji:

         

v andrzejki,

v Odwiedziny Mikołaja,

v Boże Narodzenie - Szkolne kolędowanie, wigilie klasowe,

v Dzień Babci i Dziadka,

v Dzień Matki i Ojca.

                         Programy ekologiczne i prozdrowotne:

v Sprzątanie Świata,    

v Dzień Ziemi,

v Program Ptaki,

v Program "Czyste powietrze",

v Program gminny - Zbieramy baterie,

v Program "Trzymaj formę",

v Wojewódzki program profilaktyki raka - szkoła promująca europejski kodeks walki z rakiem,

v Program przeciwdziałania przyjmowania substancji uzależniających przez uczniów "Unplugged".

Programy i przedsięwzięcia wychowawcze i profilaktyczne:

 

                       Załącznik: Harmonogram uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej w Ciosańcu

Załącznik: Programy realizowane z uczniami przez pedagoga szkolnego

 

 

 

 

I  ETAP  EDUKACYJNYklasy  I – III

         

          Cele wychowania i sposób ich realizacji w niższych klasach szkoły podstawowej powinny być dostosowane do indywidualnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych dziecka będącego w młodszym wieku szkolnym.

 

                                      HASŁO

 

 

ZADANIA  KIERUNKOWE

                                                                                     

 

ZDROWIE - edukacja zdrowotna

 

 

 

 

v zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i in­nych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia,

v zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej,

v przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym                                 i psychicznym,

v kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie,

v rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku,

v kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się                        w sytuacjach zwycięstwa i porażki

 

 

 

RELACJE - kształtowanie postaw społecznych

 

 

 

v  rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń,

v  kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł,

v  kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej,

v  przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi,

v  zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju,

v rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów

 

 

 

 

KULTURA - wartości, normy, wzory zachowań

 

v kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych,

v kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość                       o język i kulturę wypowiadania się,

v kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła,

v kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,                     a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność,

v kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji,

v inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia,

v przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów,

v przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań,

v wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną,

v kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji,

v kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania,

v kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 

v zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych,

v kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających                           z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu                    i multimediów; przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach,

v przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym,

v kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy,

v zapoznanie z konsekwencjami nieodpowiednich zachowań,

v wdrażanie dzieci do unikania zachowań agresywnych,

v uświadamianie skutków zachowań ryzykownych,

v poznawanie zasad postępowania wobec środków odurzających w szkole

 

 

 

 

II ETAP EDUKACYJNY klasy  IV – VIII i klasy II - III gimnazjalne (w latach 2017/2018, 2018/2019)

 

 

HASŁO

 

                                                                                                  

ZADANIA  KIERUNKOWE

                                                                                          

 

ZDROWIE - edukacja zdrowotna

 

 

 

 

v inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania,

v nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie,

v kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny,

v kształtowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia

v kształtowanie umiejętności  podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych,

v kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości,

v kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron,

v rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości; doskonalenie                           i wzmacnianie zdrowia fizycznego,

v kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialność za swoje działania, decyzje,

v kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów,

v podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określenie osobistego potencjału,

v kształcenie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania - charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością,

v rozwijanie umiejętności ustalania w życiu priorytetów,

v rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości,

v  kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne

 

 

 

RELACJE - kształtowanie postaw społecznych

 

 

 

v kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb,

v rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi,

v kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób,

v rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, drużyna, wspólnota),

v rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów,

v uwrażliwienie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprze krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat),

v rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów,

v rozwijanie samorządności, rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji,

v rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa

 

 

 

KULTURA - wartości, normy, wzory zachowań

 

v uwrażliwienie na kwestie moralne np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania,

v kształcenie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia,

v kształtowanie potrzeby uczestniczenia w kulturze, rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów,

v budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw,

v rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca,

v rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie,

v dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają,

v rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego,

v rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności,

v rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość,

v umacnianie więzi ze społecznością lokalną

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 

 

 

 

 

v redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów,

v uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych,

v zwiększanie wiedzy na temat  środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych,

v rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi,

v rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania,

v doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu,

v dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach,

v rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz zachowaniami agresywnymi,

v rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci,

v rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie,

v przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom,

v dostarczanie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich,

v rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków,

v rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?,

v propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych,

v rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów,

v uświadamianie uczniom, że sceny przemocy w grach komputerowych, a także w środkach masowego przekazu w dużym stopniu przyczyniają się do wzrostu zachowań patologicznych,

v uświadamianie skutków zachowań ryzykownych,

v kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na przejawy przemocy i agresji

 

SPOSOBY I METODY REALIZACJI TREŚCI WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH                         W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIOSAŃCU

 

 

FORMY REALIZACJI ZADAŃ

 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

SPOSOBY EWALUACJI

v Realizacja zajęć z wychowawcą,

v zajęcia z pedagogiem szkolnym,

v spotkania z pedagogiem, psychologiem, specjalistą ds. doradztwa zawodowego,

v spotkania z policją, strażą miejską,

v apele okolicznościowe,

v imprezy klasowe i szkolne,

v działalność organizacji szkolnych i kół zainteresowań,

v zajęcia pozalekcyjne,

v wyjścia pozaszkolne,

v  wycieczki, biwaki,

v kontakty z rodzicami,

v stałe formy współpracy z rodzicami,

v współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną,

v współpraca z różnymi podmiotami środowiska,

v spotkania z pielęgniarką środowiskową,

v współpraca z poradnią lekarzy rodzinnych

v praca zespołowa uczniów,

v prezentacja osiągnięć uczniów,

v prowadzenie kroniki szkolnej i kroniki Samorządu Szkolnego oraz strony szkoły

v współpraca z Domem Kultury i Biblioteką                w Ciosańcu

v Dni  Promocji Zdrowia i Profilaktyki 

 

 

    wychowawcy klas

    pedagog

    nauczyciele

    rodzice

     Rada Rodziców

    pracownicy niepedagogiczni

    specjaliści z różnych dziedzin

    pielęgniarka

    policja

 

    straż miejska

 

 

   wychowawcy klas, bibliotekarz szkolny

 

   pedagog

 

         rozmowa

         sondaż

         ankieta

         obserwacja

         techniki socjometryczne

         testy

         dyskusja

         analiza sytuacji

 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU

         

         

          Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

Sposoby i środki ewaluacji:

v obserwacja i analiza zachowań uczniów,

v obserwacja postępów w nauce,

v frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

v udział w konkursach.

Narzędzia ewaluacji:

v ankieta,

v obserwacja,

v analiza dokumentacji szkolnej.

 
 

 

 

 

 
 
 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

            Wychowawcy, w oparciu o cele wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze, mając na uwadze wzorzec absolwenta, przygotowują działania odpowiednie dla klasy i opracowują plan wychowawcy klasowego, uwzględniając w nim zadania kierunkowe szkoły przyjęte do realizacji na dany etap edukacji.

 

Zadania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze są realizowane przez wszystkich pracowników szkoły.

 

Jednym z celów wychowania jest stworzenie systemu wartości, który stanowi fundament życia młodego człowieka. Dlatego też w bieżącym roku wzmocniona zostanie wychowawcza rola szkoły, głównie w obszarze bezpieczeństwa               w Internecie oraz kierowania się w życiu wartościami, które mają przygotować ucznia do pokonywania trudności oraz dokonywania dobrych i odpowiedzialnych wyborów.

 

Program został przyjęty do realizacji uchwałą nr  .............................  Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców                   w dniu 28 września 2017r.