ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Rozpoczęcie roku szkolnego | Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej TZN

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo Rodzice!

Rozpoczynamy 1 września nowy rok szkolny. Sama „uroczystość” przebiegnie „na roboczo”, ale chcemy się spotkać z wszystkimi uczniami w realu, a nie wirtualnie, choć z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Harmonogram:

Korzystna aura – godz. 8.00 –  teren przy hali sportowej, każda klasa w swoim rewirze z Wychowawcą. Proszę wszystkich o zasłonięcie ust i nosa maseczką.

Niekorzystna aura ( deszcz )

Godz. 8.00 – Przedszkolacy i uczniowie klas I-III – sala sportowa ( maseczki i dezynfekcja rąk! ); następnie krótkie spotkanie z Wychowawcami i  powrót do domu.

Przedszkolacy i pierwszoklasiści proszę o przybycie z jednym opiekunem!

Godz. 8.00 – Uczniowie klas IV-VIII – krótkie spotkanie z Wychowawcami w szkole ( maseczki i dezynfekcja rąk!); następnie spotkanie na sali sportowej – godz.8.20 i powrót do domu

Wszelkie informacje nt. funkcjonowania szkoły znajdują się w załączonym Regulaminie. Proszę o zapoznanie się z jego treścią. Państwa Rodziców proszę o zapoznanie się również z treścią deklaracji; każdy uczeń otrzyma  1 września egzemplarz do zabrania do domu, podpisu przez Państwa i zwrotu do szkoły.

Autobus szkolny będzie kursował wg stałego harmonogramu:

Spokojna – 7.10

Łupice (szkoła, Kaliska, sklep) – 7.15 – 7.20

Bagno – 7.30

Droniki – 7.40

Szreniawa – 7.50

Dobrego ostatniego wakacyjnego weekendu.

Pozdrawiam. Bogusława Olszewska

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Regulamin bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli i pracowników   w trakcie edukacji stacjonarnej w Szkole Podstawowej w Ciosańcu oraz w Zespołach Wychowania Przedszkolnego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin powstał w oparciu o rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
 2. Celem regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Ciosańcu w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych w trybie stacjonarnym.

§ 2 Sposób organizowania zajęć

 1. Wszyscy wchodzący na teren szkoły obligatoryjnie dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie dojeżdżający dezynfekują ręce przed wejściem do autobusu; w autobusie zakrywają usta i nos maseczką lub przyłbicą.
 3. W czasie zajęć lekcyjnych każda klasa przebywa w wyznaczonej stałej klasopracowni; zajęcia z informatyki prowadzone są w sali informatycznej a zajęcia wf prowadzone są na boisku lub w sali sportowej.
 4. Przed wejściem do sali informatycznej uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.
 5. W klasopracowniach uczniowie siedzą wg zasady: 1 uczeń – 1 ławka zachowując odpowiedni dystans.
 6. Zaleca się uczniom częste mycie rąk z zachowaniem określonych przez GIS zasad.
 7. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez przedszkolaków, uczniów, jak i nauczycieli.
 8. Nie ma przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia w przestrzeniach wspólnych w sytuacji braku możliwości zachowania odpowiedniego dystansu społecznego.
 9. W przypadku wzrostu ilości przypadków zarażenia koronawirusem na terenie powiatu, dyrektor wprowadza obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni szkolnej.
 10. Przerwy, pod opieką nauczycieli dyżurujących, uczniowie spędzają na świeżym powietrzu (wyjątek- bardzo niekorzystna aura) w wyznaczonych rewirach; wychodzą i wchodzą przeznaczonymi dla nich różnymi wejściami.
 11. W sytuacji niekorzystnej aury przerwy spędzane są na terenie budynku szkoły.
 12. Zwiększa się ilość dyżurujących nauczycieli.
 13. Zaleca się taką organizację pracy i odpoczynku, które umożliwią zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczą gromadzenie się uczniów.
 14.  Nauczyciel może organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do szkoły oraz na terenach zielonych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
  Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie uczniowie z jednego oddziału. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw podlega czyszczeniu i dezynfekcji.
 15. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren szkoły.
 16. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 grupy uczniów. Po każdych zajęciach zabawki i używany sprzęt sportowy powinny zostać wyczyszczone detergentem lub zdezynfekowane albo należy korzystać z innego, nieużywanego sprzętu.
 17. Podczas zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 18. Przedszkolacy i uczniowie nie przynoszą ze sobą do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów oraz korzystają z własnych przyborów. Nie należy wymieniać się przyborami szkolnymi.
 19. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi bez jakichkolwiek objawów chorobowych, bądź złego samopoczucia.
 20. W sytuacji zwiększenia transmisji wirusa w naszym powiecie i dużego wzrostu zachorowań  szkoła, zgodnie z wytycznymi MEN po pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego, może przejść na nauczanie hybrydowe ( mieszane ) lub zdalne.
 21. W przypadku pojawienia się na terenie szkoły zachorowania na COVID-19 będą wdrażane stosowne procedury w uzgodnieniu z organem prowadzącym i państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.
 22. W razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem, do którego dojdzie u ucznia czy personelu placówki oświatowej, sanepid wyda opinię, w jakim modelu będzie ona dalej funkcjonować: A, B,  czy C.

§ 3 Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Przy wewnętrznym wejściu do szkoły, przedszkola znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego korzysta każda osoba wchodząca do szkoły. Pracownicy obsługi zostają zobowiązani do porannego dyżuru przy wejściu wg harmonogramu oraz regularnego sprawdzania pojemników z płynem i uzupełniania ich w razie potrzeby
 2. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone na terenie szkoły w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów. Nauczyciele dyżurujący nadzorują ich używanie.
 1. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych.
 2. W trakcie prowadzonych zajęć ( po trzeciej godzinie lekcyjnej) oraz po ich zakończeniu będą dezynfekowane lub czyszczone detergentem powierzchnie dotykowe: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów ławek i stolików.
 3. Po każdej lekcji informatyki dezynfekowane są powierzchnie dotykowe sprzętu komputerowego ( klawiatura, myszka ) oraz blaty stolików.
 4. Przeprowadzenie wszystkich działań należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień (obowiązek pracowników obsługi).
 5. Należy wietrzyć salę lekcyjną co najmniej raz na godzinę; zadanie zlecone zostaje nauczycielom prowadzącym zajęcia.
 6. Korytarze, stołówka, toalety wietrzone są przez pracowników obsługi.
 7. Drugie śniadanie spożywane jest przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy na stołówce lub w sali lekcyjnej. Herbata podawana jest przez osobę wyznaczoną. Zabrania się samoobsługi.
 8. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz mydło antybakteryjne.
 9. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 10. Uczniowie zostaną zapoznani przez nauczyciela- bibliotekarza z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 11. Dyrektor/ wicedyrektor prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych, wykonywanych przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych na terenie szkoły.

                      § 4 Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego pojawiły się objawy chorobowe pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 5 Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów chorobowych powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. O wystąpieniu objawów chorobowych charakterystycznych dla COVID-19 należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.

§ 6 Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

 1.  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (np. gorączkę, kaszel), wówczas uczeń powinien być odizolowany w odrębnym pomieszczeniu- izolatka, a wyznaczony nauczyciel mierzy dziecku temperaturę, zapewnia mu niezbędną opiekę (konieczny kontakt z dyrektorem lub wicedyrektorem) przy zastosowaniu środków ochrony osobistej.
 2.  O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić  rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania i konieczności jak najszybszego odebrania dziecka.
 3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka (kaszel, podwyższona temperatura, ból mięśni, utrata węchu lub smaku) nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne oraz właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi i pracownikami znajdującymi się na terenie szkoły.
 5. Aby zapewnić szybką, skuteczną komunikację z opiekunami przedszkolaka, ucznia ( a rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość ) zlecam wychowawcom aktualizację telefonów rodziców (prawnych opiekunów). Rodziców zachęcam do sprawdzenia loginu i hasła dostępowego do dziennika elektronicznego; można też udostępnić adres swojej poczty elektronicznej.

§ 7 Przyprowadzanie i odbiór dzieci

 1. Wchodząc do placówki (przedszkolacy do przedszkola, uczniowie do szkoły) bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (miejsce do dezynfekcji znajduje się przy wewnętrznym wejściu w holu).
 2. Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola i młodszych uczniów do szkoły nie wchodzą na teren placówki, w razie konieczności wejścia na korytarz mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz zasłaniania nosa i ust.
 3. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych!
 4. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 5. Dziecko będzie odbierane przy drzwiach wejściowych do szkoły. Przez wzgląd na sytuację, dziecko powinno być przekazane/odbierane w maksymalnie krótkim czasie i bez zbędnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych budynku przedszkola, szkoły.
 6. Od rodziców wymaga się przestrzegania ustalonych godzin przyprowadzania i odbioru dzieci z placówki. Poza wyznaczonymi godzinami przedszkole będzie zamknięte!
 7. W przypadku stwierdzenia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych, zostanie ono umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu (izolatka), a rodzice dziecka zostaną wezwani do jego natychmiastowego odebrania.
 8. Zabrania się przyprowadzania dziecka, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 9. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione.  


                                   § 8 Kontakt z osobami postronnymi

 1. Bezpośredni kontakt z osobami postronnymi na terenie szkoły, przedszkola należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z taką osobą pracownik szkoły powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do stosowania maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby postronne nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 3. Po każdym kontakcie z takimi osobami należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane.


                                                     § 9 Pozostałe regulacje

 1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły i przedszkola będą przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika LIBRUS oraz strony internetowej szkoły.
 2. Na tablicy informacyjnej oraz drzwiach placówki znajdują się aktualne numery telefonów do szkoły, organu prowadzącego – Gminy Sława, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, a także do dyrektora szkoły.
 3. W razie pytań i wątpliwości rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o kontakt telefoniczny.
 4. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, dostosowując zapisy do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 5. Z treścią niniejszego regulaminu zaznajamia się uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.

                                                                                          Bogusława Olszewska

Sytuacja związana z transmisją wirusa, potwierdzonymi zakażeniami i zachorowaniami na COVID  – 19 jest dynamiczna. Nawet najlepsze przepisy nie uchronią uczniów, nauczycieli i pracowników jeśli wszyscy nie weźmiemy odpowiedzialności za siebie i innych.

Zasady są znane –  trzeba nosić maseczki wtedy, kiedy trzeba, trzeba zachowywać dystans, myć ręce i odkażać przedmioty. Jeśli w szkole będzie osoba zarażona koronawirusem, to nie da się w 100 proc. uniknąć kolejnych zakażeń, natomiast można skutecznie zmniejszyć ich rozmiar.

Możemy wytworzyć takie zachowania, żeby nauczanie w szkole było w miarę bezpieczne. Potrzebna jest świadomość i współodpowiedzialność  WSZYSTKICH – uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

Ważne, by przyjęte rozwiązania pozwoliły na prowadzenie jak najnormalniejszego życia szkolnego, ale w jak największym bezpieczeństwie!

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia8

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik Nr 1

do Regulaminu Bezpieczeństwa
w SP Ciosańcu

w okresie epidemii COVID-19

……………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka, klasa)

D E K L A R A C J A    R O D Z I C A

Ja niżej podpisana / podpisany oświadczam, że: zapoznałam/łem się z regulaminem  zamieszczonym na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym, skierowanym do rodziców/ prawnych opiekunów w związku z organizacją zajęć szkolnych w okresie epidemii.

…………………..……………………………

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującego REGULAMINU BEZPIECZEŃSTWA  COVID-19, a co za tym idzie z rygorem sanitarnym, tj. przyprowadzania (wysyłania) do przedszkola, szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez m.in.: podwyższonej temperatury ciała, kataru, kaszlu, bólu głowy, brzucha.. itp. oraz niezwłocznego odebrania dziecka  (w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w szkole, przedszkolu). Wyposażam swoje dziecko w maseczkę.

…………………..……………………………

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły  o ważnej dla bezpiecznego funkcjonowania szkoły, przedszkola sytuacji zdrowotnej – dotyczy zdiagnozowania wirusa SARS-CoV-2 w moim najbliższym otoczeniu.

…………………..……………………………

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4.05.2016, dalej RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Ciosańcu

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: inspektor@cbi24.pl we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID-19, na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w związku z rozporządzeniami MEN.

4. Podane dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia realizowanych celów, w tym zgodnym z przepisami prawa.

5. Odbiorcami będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych
  1. sprostowania swoich danych osobowych
  1. usunięcia swoich danych osobowych
  1. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  1. przeniesienia swoich danych

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowane.

Komentowanie wyłączone.

OdWiEdZiŁo NaS jUż:
Darmowy licznik odwiedzin
OsÓb