KLAUZULA INFORMACYJNA

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania,
 obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest  Szkoła Podstawowa w Ciosańcu  (adres: Ciosaniec 27, 67-410 Sława, adres e-mail: ciosaniec@poczta.onet.pl, numer telefonu: 68 356 76 05).
  • Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: Kinga Zduńska, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, numer telefonu 575 001 161).
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

.

  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  • Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Komentowanie wyłączone.

OdWiEdZiŁo NaS jUż:
Darmowy licznik odwiedzin
OsÓb