Archiwum kategorii ‘Bez kategorii’

Biblioteka

Autor: Aneta Markiewicz dnia 11 lutego 2019

Przedszkolaki cyklicznie odwiedzają Bibliotekę Publiczną w Ciosańcu. W listopadzie uczestniczyli w Dniu Pluszowego Misia. Spotkania z książką rozwijają wyobraźnię i zachęcają do czytania literatury dziecięcej. Dziękujemy pani Magdzie.

FILHARMONIA

Autor: Aniela Nawracała dnia 10 lutego 2019

Kochamy Was całym sercem

Autor: Aneta Markiewicz dnia 7 lutego 2019

„Kochamy Was całym sercem” pod takim hasłem w Domu Kultury w Ciosańcu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na małej scenie 31 stycznia zaprezentowały się przedszkolaki oraz wychowankowie pani Agaty. Dziękujemy rodzicom za pomoc.

5 LUTEGO 2019 DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU – DZIAŁAJMY RAZEM!

Autor: Aneta Markiewicz dnia 7 lutego 2019

     W ramach pamięci o dniach ważnych w profilaktyce, zostały zorganizowane warsztaty w klasie VII SP (4 spotkania). Po zakończonych zajęciach, siódmoklasiści przeprowadzili wywiady z chętnymi uczniami.  Każda osoba, która udzieliła odpowiedzi otrzymała jedną z kilku ulotek dotyczących hejtu. Ulotki zaprojektowane  i wykonane zostały przez uczestników warsztatów.

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Autor: admin dnia 5 lutego 2019

Regulamin rekrutacji do zespołu wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ciosańcu na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

1.Art. 131, art. 153 ust. 1 i 2, art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203)

2.Ustawa z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( DZ.U.2017 poz.2203) art.52 ust.1 i ust.2

3.Zarządzenie NR.0050.19.2019 BURMISTRZA SŁAWY Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 r.

Rozdział I

Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

1.Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu

2) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do ZWP i OP

3) składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

4) przyjmowanie wniosków o przyjęcie do ZWP i OP na rok szkolny 2019/2020.

5) ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

6) podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do ZWP i OP na rok 2019/2020.

7) rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

2.Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, ogłaszając rekrutację w następujących formach:

1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców

2) na stronie internetowej

3) na tablicach sołeckich wiosek należących do obwodu szkoły

3.Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Rozdział II

Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2

1.Do ZWP na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2016, 2015, 2014.

2.Dzieci urodzone w roku 2013 mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w OP.

3.Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola odbywa się raz do roku. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

4.W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola.

5. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na rok szkolny 2019/2020 tj. od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020r.

6.Rodzice dzieci, które uczęszczały do ZWP przed datą rozpoczęcia rekrutacji składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

7.Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z edukacji przedszkolnej.

8.Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku a potem ulegają zniszczeniu.

Rozdział III

Harmonogram rekrutacji

§ 3

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/20 do ZWP i OP określa się następujące terminy:

1. 31.01.2019r. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach prowadzonych przez szkołę harmonogramu rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

2. 31.01.2019r. Podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie szkoły oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach przedszkolnych kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

3.W dniach 01.02.2019r. do 28.02.2019r. składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego ( w tym przedszkolu do którego dziecko uczęszcza) w roku szkolnym 2018/2019 (załącznik nr 1)

4.Od 01.03.2019r. do 29.03.2019r. składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( załącznik nr 2)

Rozdział IV

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

§ 4

1.Do ZWP i OP przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze obwodu szkoły podstawowej w Ciosańcu

2.Dzieci zamieszkałe poza obwodem, ale z terenu Gminy Sława mogą być przyjęte do ZWP i OP jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

3.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust.1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.

1) wielodzietność rodziny dziecka ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

2) niepełnosprawność dziecka

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka. Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, a drugi rodzic/prawny opiekun poszukuje pracy; kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica samotnie wychowującego dziecko, który poszukuje pracy

6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą

4. Kryteria o których mowa w ust. 3 mają jednakową wartość 10 punktów.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria,

wraz z liczbą punktów stosowanych łącznie, uchwalone przez organ prowadzący.

6. Kryteria obowiązujące podczas drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na podstawie zarządzenia nr 0050.19.2019 BURMISTRZA SŁAWY z dnia 8 stycznia 2019r:

– Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 5 pkt.

– Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola – 5 pkt.

– Dziecko, które w przyszłym roku będzie podlegało obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu – 10 pkt.

– Rodzeństwo dziecka ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola (rodzeństwo wychowywane w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe) – 5pkt.

– Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, a drugi rodzic/prawny opiekun poszukuje pracy; kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica samotnie wychowującego dziecko, który poszukuje pracy –  5pkt.

Rozdział V

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 5

1.Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, w której zorganizowano ZWP i OP; Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  oraz kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

3) przyjmowanie wniosków od rodziców o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

4) sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

3.Listy o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2,3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie ZWP i OP

Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

4.Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w kalendarium w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Rozdział VI

Tryb odwoławczy

§ 6

1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 7 ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało

dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej o

którym mowa w § 7 ust. 2 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Wykaz załączników do regulaminu:

1.Załącznik Nr 1  Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w ZWP

2.Załącznik Nr 2  Wniosek o przyjęcie dziecka do ZWP w Ciosańcu, Wniosek o przyjęcie dziecka do ZWP w Łupicach

3. Załącznik Nr3  Wniosek o przyjęcie dziecka do OP

4. załącznik Nr 4  Protokół postępowania rekrutacyjnego

100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Autor: Aleksandra Knoska dnia 27 grudnia 2018

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania, owacyjnie witany. Tego samego dnia Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. Nazajutrz 27 grudnia swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego.

Dokładnie dziś 27.12.2018r. mija 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Nasza szkoła obchodziła ją na Cmentarzu w Ciosańcu na cześć 2 powstańców pochowanych na naszym Cmentarzu.

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Autor: Aniela Nawracała dnia 23 grudnia 2018

Samorząd Szkolny życzy wesołych świąt!

,,Do Betlejem nie jest daleko”

Autor: Aniela Nawracała dnia 23 grudnia 2018

Grono pedagogiczne, uczniowie, pracownicy i przyjaciele szkoły życzą wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Aby każdy z nas mógł je spędzić w gronie najbliższych. Aby ten czas był spokojny i w pełni szczęścia.  Mamy nadzieję, że nadchodzący rok 2019 będzie jeszcze lepszym rokiem, z jeszcze większymi sukcesami i pomyślnościami. 

 

 

 

OTO  RELACJA Z WYSTĘPÓW Z DNIA 20 XII 

 

 

PODZIĘKOWANIA

Autor: Aniela Nawracała dnia 23 grudnia 2018

Samorząd Szkolny bardzo dziękuje Radzie Rodziców za wsparcie finansowe- cukierki na Mikołajki i pierniki świąteczne :)) 

PAMIĘTAJMY!

Autor: Emilia Kolinska dnia 21 grudnia 2018

OdWiEdZiŁo NaS jUż:
Darmowy licznik odwiedzin
OsÓb